ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

รักษาการผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบางบ่อ

Engine By Powered by: Wasu