ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริหารจัดการเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางบ่อ 2019-01-30
2 ขออนุมัติติดประกาศประชาสัมพันธ์-ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 2019-01-30
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 2019-01-30
4 แนวทางการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางบ่อ ปีงบประมาณ2562 2019-04-25
5 ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 2019-04-25
6 แนวทางการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางบ่อ ปีงบประมาณ2562 25-04-2019
7 แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 13-03-2020
8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลที่ใช้ตามแนวทาง 13-03-2020
9 แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13-03-2020
10 รายงานผล ดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13-03-2020
11 ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ ปี 63 25-08-2020
12 ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินงานเว็บไซต์ ปี 63 25-08-2020
13 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ ปี 63 25-08-2020
14 รายชื่อข้าราชการดีเด่น รอบ 2 ปี 2563 25-11-2020
15 ขออนุมัติประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการดีเด่น รอบ2 ปี2563 09-03-2021
16 บันทึกรายงานรายชื่อผู้ที่มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีเด่นมากประจำปี2563 09-03-2021
17 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายชื่อข้าราชการดีเด่นปีงบประมาณ 63 รอบที่ 2 09-03-2021
18 ประกาศรายชื่อข้าราชการดีเด่นปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 12-03-2021
19 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายชื่อข้าราชการดีเด่นปีงบ2564 รอบที่ 1 12-03-2021
20 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่รายชื่อข้าราชการดีเด่น รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 13-03-2020
21 บันทึกประกาศผลปฏิบัติราชการะดับดีเด่น และระดับมาก รอบ 2 ปีงบฯ 64 02-03-2022
22 ภาพหลักฐานประกาศผลการปฏิบัติงานรระดับดีเด่นดีมากรอบ 2 ปีงบฯ 64 02-03-2022
23 รายชื่อผู้มีผลปฏิบัติงานดีเด่นดีมาก ข้าราชการ รอบ 2 ปีงบฯ 64 02-03-2022
24 รายชื่อผู้มีผลปฏิบัติงานดีเด่นดีมาก ลูกจ้างประจำ รอบ 2 ปีงบฯ 64 02-03-2022
25 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 21-06-2022
26 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการ รอบที่1 ปี2565 21-06-2022
27 รายชื่อ เลื่อน ดีมาก ดีเด่น ข้าราชการ รอบ 1 2565 21-06-2022
28 รายชื่อ เลื่อน ดีเด่น ลูกจ้างประจำ รอบ 1 2565 21-06-2022
29 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลพิจารณาความดีความชอบ รอบ 1 ปี 2565 21-06-2022
30 บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ Happy BBH เก่ง ดี มีสุข 2566 24-03-2023
31 บันทึกขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ 2566 24-03-2023
32 บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานโครงการอรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ Happy BBH เก่ง ดี มีสุข 2566 24-03-2023
33 แบบฟอร์มเผยแพร่โครงการอบรมป้องกันทุจริตปี 2566 24-03-2023
34 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ Happy BBH เก่ง ดี มีสุข 2566 24-03-2023
35 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมบุคลากร Happy BBH เก่ง ดี มีสุข 2566 24-03-2023
36 โครงการ HAPPY BBH 2023 เก่ง ดี มีสุข 2566 24-03-2023
37 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2566 24-03-2023
Engine By Powered by: Wasu