ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 โครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่การมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 2019-05-21
2 โครงการแกนนำนมแม่ 10-02-2020
3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินจัดทำโครงการ 10-02-2020
4 ผลการดำเนินโครงการ 10-02-2020
5 ภาพถ่ายกิจกรรมวันดำเนินโครงการ 10-02-2020
6 รายงานการประชุมการจัดทำโครงการ 10-02-2020
7 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่บนเวบไซต์ 13-03-2020
8 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
9 การกำหนดมาตรการ ระบบบริหารผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 09-03-2021
10 ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 09-03-2021
11 แนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 09-03-2021
12 บันทึกข้อความเผยแพร่แนวทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 09-03-2021
13 ประกาศมาตรการการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 09-03-2021
14 รายชื่อผู้รับหนังสือแจ้งเวียนทั่วทั้งองค์กร 11-03-2021
15 บันทึกรายงานการดำเนินการผู้มีผลสัมฤทธิ์ ต่ำ 11-03-2021
16 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากรปีงบฯ 2565 02-03-2022
17 บันทึกขอนุมัติแจ้งเวียนประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานต่ำ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
18 บันทึกรายงานประกาศมาตรการ การดำเนินการรกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ปีงบฯ 65 02-03-2022
19 แบบฟอร์มขอเผยแพร่การปฏิบัติงานและการดำเนินการ กัลเจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานต่ำ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
20 ประกาศ มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
21 หลักฐานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์กรปีงบฯ 2565 02-03-2022
22 บัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น 24-03-2023
23 บัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปี 2566 ระดับดีมาก 24-03-2023
24 บันทึกขอรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบ 1 ปี 2566 24-03-2023
25 ภาพถ่ายการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ดีเด่น-ดีมาก รอบ 1 ปีงบฯ 2566 24-03-2023
Engine By Powered by: Wasu