ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 การร่วมจัดทำแผนงานตามโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่ 2019-05-21
2 โครงการแกนนำนมแม่ 10-02-2020
3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมจัดทำแผนโครงการ 10-02-2020
4 แผนงานโครงการตามภาระกิจหลักที่เลือก 10-02-2020
5 แผนงานโครงการถูกบรรจุในแผนร.พ. 10-02-2020
6 ภาพถ่าย อบต. ร่วมจัดทำแผนงาน โครงการ 10-02-2020
7 รายงานการประชุม อบต.จัดทำแผน 10-02-2020
8 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ 13-03-2020
9 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
10 การแสดงนโยบายการบริหารทรับยากรบุคคล 09-03-2021
11 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.บางบ่อ ปีงบฯ 65 02-03-2022
12 บันทึกรับทราบนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล และขออนุมัติเผยแพร่ฯ 02-03-2022
13 แผนปฎิบัติงานโครงการ HRD 65 02-03-2022
14 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางบ่อ 66 24-03-2023
15 แผนปฎิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางบ่อ 66 24-03-2023
16 บันทึกรายงานนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 24-03-2023
17 แบบฟอร์มเผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางบ่อ 66 24-03-2023
18 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2566 24-03-2023
19 ขออนุญาตประกาศและเผยแพร่นโยบายการบริหาร 28-03-2024
20 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.บางบ่อ ปี67 28-03-2024
21 ขอเผยแพร่บันทึกข้อความบริหารทรัพยากรบุคคล 28-03-2024
22 บันทึกข้อความรายงานและขอเผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 28-03-2024
23 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบ67 28-03-2024
24 ขอเผยแพร่แผนทรัพยากรบุคคล 28-03-2024
Engine By Powered by: Wasu