ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบสขร. เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 2019-01-17
2 แบบสขร. มกราคม 2562 2019-02-21
3 แบบสขร. กุมภาพันธ์ 2562 2019-02-21
4 แบบสขร. มีนาคม 2562 2019-04-25
5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.เมย.62 21-05-2562
6 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.พค.62 20-06-2562
7 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.มิย.62 22-07-2562
8 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.กค.62 21-08-2562
9 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.สค.62 20-09-2562
10 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.กย.62 21-10-2562
11 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ตค.62 22-11-2562
12 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.พย.62 06-12-2562
13 สขร. ธ.ค.62 13-03-2020
14 สขร ม.ค.63 13-03-2020
15 สขร ก.พ 63 13-03-2020
16 ขออนุมัติเผยแพร่สขร.มี.ค.63 08-06-2020
17 แบบ สขร มี.ค 63 ครุภัณฑ์สำนักงาน 08-06-2020
18 แบบ สขร มี.ค.-พ.ค.63 วัสดุบริโภค 08-06-2020
19 แบบ สขร. มี.ค.63 จ้างเหมา 08-06-2020
20 ขออนุมัติเผยแพร่สขร.เม.ย.63 08-06-2020
21 แบบ สขร เม.ย 63 ครภัณฑ์สำนักงาน 08-06-2020
22 แบบ สขร. เม.ย.63 จ้างเหมา 08-06-2020
23 ขออนุมัติเผยแพร่สขร.พ.ค.63 08-06-2020
24 แบบ สขร พ.ค 63 ครุภัณฑ์สำนักงาน 08-06-2020
25 แบบ สขร. พ.ค.63 จ้างเหมา 08-06-2020
26 ขอรายงาน สขร1. ส.ค. 63 25-08-2020
27 ขออนุมัติ สขร1. มิ.ย. 63 25-08-2020
28 ขออนุมัติเผยแพร่ สขร1. ก.ค. 63 25-08-2020
29 ขออนุมัติเผยแพร่ สขร1. ส.ค. 63 25-08-2020
30 คำสั่งปิดประกาศ สขร1. ก.ค. 63 25-08-2020
31 คำสั่งปิดประกาศ สขร1. ส.ค. 63 25-08-2020
32 คำสั่งปิดปลดประกาศ มิ.ย. 63 25-08-2020
33 แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่ สขร1. ก.ค. 63 25-08-2020
34 แบบฟอร์มเผยแพร่ สขร1. มิ.ย. 63 25-08-2020
35 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1. มิ.ย. 63 25-08-2020
36 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1. ก.ค. 63 25-08-2020
37 แบบ สขร.1มิ.ย.63 25-08-2020
38 EB4แบบ สขร.1ส.ค.63 25-08-2020
39 แบบสขร.1ก.ค.63 25-08-2020
40 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่องแจ้งหนังสือเวียนหลักฐาน 25-11-2020
41 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เรื่องรายงานผลการดำเนินการ ไตรมาส1 25-11-2020
42 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อประจำปี 2564 25-11-2020
43 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1 25-11-2020
44 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส1 25-11-2020
45 แบบฟอร์มขอเผยแพร่หลักฐานเบิกจ่าย 25-11-2020
46 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง2564 25-11-2020
47 เผยแพร่แผนจัดจ้างซ่อมแซมต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 25-11-2020
48 เผยแพร่แผนจัดจ้างเหมาบริการเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 25-11-2020
49 เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 25-11-2020
50 เผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุต่ำกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 25-11-2020
51 เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการต่ำกว่า 5 แสน 25-11-2020
52 รายงานวิเคราะห์แผนจัดซื้อจัดจ้างปี ไตรมาส 1 ปีงบประมาณ2564 25-11-2020
53 หนังสือแจ้งจัดสรรงบ ปี2564 25-11-2020
54 หนังสือรายงานผู้บริหารรับทราบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณประจำปี2564 25-11-2020
55 หลักฐานการเบิกจ่ายเดือน ต.ค. 2563 25-11-2020
56 หลักฐานการเบิกจ่ายเดือน พ.ย. 2563 25-11-2020
57 หลักฐานสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินเกิน 100,000 25-11-2020
58 หลักฐานสำคัญการเบิกจ่าย วงเงินไม่ถึง100,000 25-11-2020
59 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินต่ำกว่าแสน 09-03-2021
60 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนไตรมาส2 09-03-2021
61 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์หลักฐานสำคัญรับเงินตามโครงการการดำเนินงาน 09-03-2021
62 บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามโครงการวงเงินเกินแสนต่ำกว่าแสน ประจำปีงบประมาณ 2564 09-03-2021
63 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส2 09-03-2021
64 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกินแสน 09-03-2021
65 รูปเล่มรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 ไตรมาส 2 11-03-2021
66 ใบสำคัญการเบิกจ่าย เดือนธันวาคม 2563 12-03-2021
67 การปรับแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 10-06-2021
68 คำสั่งปิดปลดประกาศการเผยแพร่แผนไตรมาส3 ปีงบประมาณ2564 10-06-2021
69 คำสั่งปิดปลดประกาศการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานตามแผนไตรมาส3 ปีงบประมาณ2564 10-06-2021
70 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกินแสน (พ.ค. 64) 10-06-2021
71 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกินแสน (เม.ย. 64) 10-06-2021
72 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินต่ำกว่าแสน (พ.ค. 64) 10-06-2021
73 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินต่ำกว่าแสน (เม.ย. 64) 10-06-2021
74 บันทึกขออนุมัติรายงานผลการดำเนินงานโครงการ มากกว่า 100,000 และ ต่ำกว่า 100,000 ไตรมาส 3 10-06-2021
75 บันทึกขออนุมัติรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส3ปีงบประมาณ2564 10-06-2021
76 บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3ปีงบประมาณ2564 10-06-2021
77 แผนการจัดซื้อจัดจ้างปรับแผนไตรมาส3 ปีงบประมาณ 64 10-06-2021
78 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 ไตรมาส 3 10-06-2021
79 รายงานผลการดำเนินการตามโครงการจัดซื้อจัดจ้างชุดใบสำคัญรับเงิน ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
80 รายงานผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
81 อนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
82 แบบ สขร 1 _วัสดุบริโภค ก.ค. 64 01-09-2021
83 แบบ สขร 1 _วัสดุบริโภค ส.ค.64 01-09-2021
84 แบบ สขร.1 วัสดุก่อสร้าง ก.ค. 64 01-09-2021
85 แบบ สขร.1 วัสดุก่อสร้าง มิ.ย. 64 01-09-2021
86 แบบ สขร.1 วัสดุก่อสร้าง ส.ค. 64 01-09-2021
87 แบบ สขร.1 วัสดุการแพทย์ ก.ค. 64 01-09-2021
88 แบบ สขร.1 วัสดุการแพทย์ มิ.ย 64 01-09-2021
89 แบบ สขร.1 วัสดุการแพทย์ ส.ค. 64 01-09-2021
90 แบบ สขร.1 วัสดุสำนักงาน ก.ค.64 01-09-2021
91 แบบ สขร.1 วัสดุสำนักงาน มิ.ย.64 01-09-2021
92 แบบ สขร.1 วัสดุสำนักงาน ส.ค.64 01-09-2021
93 แบบ สขร1_ครุภัณฑ์ ก.ค. 64 01-09-2021
94 แบบ สขร1_ครุภัณฑ์ ส.ค.64 01-09-2021
95 แบบ สขร1_ครุภัณฑ์มิ.ย 64 01-09-2021
96 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 ไตรมาส 4 01-09-2021
97 แบบ สขร 1 _วัสดุบริโภค มิ.ย. 64 01-09-2021
98 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินต่ำกว่าแสน ส.ค.64 01-09-2021
99 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกินกว่าแสน ส.ค.64 01-09-2021
100 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ตามโครงการ จัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2564 14-12-2021
101 บันทึกอนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1ปีงบประมาณ2565 14-12-2021
102 บันทึกอนุมัติแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน65 14-12-2021
103 บันทึกรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1ปีงบประมาณ2565 14-12-2021
104 หนังสือเวียนหลักฐานผู้มีส่วนได้ส่วนเสียข้อเสนอหรือคู่สัญญา 14-12-2021
105 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่าย จัดซื้อจัดจ้างต่ำกว่าเเสน (ไตรมาส 1) ปี 65 14-12-2021
106 หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่ายจัดซื้อจัดจ้างเกินหนึ่งแสน (ไตรมาส 1) ปี 65 14-12-2021
107 รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2565 28-12-2021
108 ขออนุมัติประสัมพันธ์ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 02-03-2022
109 บันทึกรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบฯ 65 ไตรมาส 2 02-03-2022
110 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 02-03-2022
111 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 ไตรมาส 2 02-03-2022
112 หลักฐานแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินซื้อเกินแสนไตรมาส 2 02-03-2022
113 หลักฐานแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจวงเงินซื้อต่ำกว่าแสนไตรมาส 2 02-03-2022
114 บันทึกข้อความITA_บริหารไตรมาส3.2565 21-06-2022
115 แบบฟอร์มใขอเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 21-06-2022
116 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 ไตรมาส 3 21-06-2022
117 บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 23-08-2022
118 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 ไตรมาส 4 23-08-2022
119 แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
120 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 15-10-2022
121 บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 ปี 2566 26-12-2022
122 แบบบฟอร์มเผยแพร่ ประกาศสำนักงานปลัด เรื่อง การตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 26-12-2022
123 แบบบฟอร์มเผยแพร่ หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2566 26-12-2022
124 แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 ไตรมาส 1 26-12-2022
125 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 26-12-2022
126 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 26-12-2022
127 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนปฏิบัติการประจำปี 2566 26-12-2022
128 ประกาศสำนักงานปลัด เรื่อง การตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 26-12-2022
129 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 ไตรมาส 1 26-12-2022
130 หนังสือจัดสรรงบประมาณ 2566 26-12-2022
131 การตรวจสอบบุคลากรด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 26-12-2022
132 คำสั่ง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิด-ปลดประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง 2565 26-12-2022
133 หลักฐานการจัดจ้างเกินงบประมาณเกินหนึ่งแสน ไตรมาส 1 ปี งบ2565 26-12-2022
134 หลักฐานการจัดจ้างงบประมาณต่ำกว่าหนึ่งแสหนึ่งแสน ไตรมาส 1 ปี งบ2565 26-12-2022
135 ขอรายงานแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบสขร.1) ไตรมาส2-2566 24-03-2023
136 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ประกาศผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 24-03-2023
137 ชุดใบสำคัญรับเงินจัดซื้อเกินแสน ไตรมาส 2.66 24-03-2023
138 ชุดใบสำคัญรับเงินจัดซื้อต่ำกว่าแสน ไตรมาส 2.66 24-03-2023
139 บันทึกขอลงเว็บ(วงวงเงินไม่เกิน1แสนและเกิน1แสน) 24-03-2023
140 บันทึกแผนจัดซื้อจัดจ้าง 24-03-2023
141 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 24-03-2023
142 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 ไตรมาส 2 24-03-2023
143 บันทึกผู้บริหารรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผน ไตรมาส 3 20-06-2023
144 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 ไตรมาส 3 20-06-2023
145 หลักฐานการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงานเกินแสน ไตรมาส3 20-06-2023
146 หลักฐานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่ำกว่าแสน ไตรมาส 3 20-06-2023
147 บันทึกผู้บริหารรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผน ไตรมาส 4 15-09-2023
148 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 ไตรมาส 4 15-09-2023
149 หลักฐานการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เกินแสน ไตรมาส 4 15-09-2023
150 หลักฐานการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม่เกินแสน ไตรมาส 4 15-09-2023
Engine By Powered by: Wasu