ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 เอกสารเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างหน้าเวบกรมบัญชีกลาง 2019-04-24
2 การเผยแพร่โครงการวงเงิน 5,000 บาทขึ้นไป 21-11-2019
3 การเผยแพร่โครงการวงเงินสูงสุด 21-11-2019
4 บันทึกข้อความเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 10-02-2020
5 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 10-02-2020
6 หนังสือเวียนเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 10-02-2020
7 หลักฐานเผยแพร่เวบกรมบัญชีกลางวงเงินเกิน 5,000 บาทขึ้นไป 10-02-2020
8 หลักฐานเผยแพร่เวบกรมบัญชีกลางวงเงินสูงสุด 10-02-2020
9 แสดงรายการจัดซื้อจัดจ้างสูงสุด 08-06-2020
10 แสดงรายการจัดซื้อต่ำกว่า 5000 08-06-2020
11 ขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ 08-06-2020
12 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 08-06-2020
13 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08-06-2020
14 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 08-06-2020
15 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1.ส.ค.63 25-08-2020
16 ขออนุมัติเผยแพร่ดำเนินงานแผนจัดซื้อตามกรอบระยะเวลา 25-08-2020
17 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผล การดำเนินงานตามโครงการ 25-08-2020
18 ขออนุมัติรายงานผลการดำเนินงานตามแผน 25-08-2020
19 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดปลดประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 25-08-2020
20 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแบบฟอร์ม 25-08-2020
21 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 25-08-2020
22 การดำนินงานจัดซื้อจัดจ้างเงินเกิน 5,000 บาท 25-08-2020
23 การดำนินงานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท 25-08-2020
24 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 25-11-2020
25 บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 25-11-2020
26 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 25-11-2020
27 รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ฉบับสมบูรณ์ 25-11-2020
28 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2564 14-12-2021
29 รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 25-12-2021
30 แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 26-12-2022
31 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 26-12-2022
32 บันทึกรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ปีงบ2565 26-12-2022
33 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ2566 22-12-2023
34 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง2566 22-12-2023
Engine By Powered by: Wasu