ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติประกาศเจตนารมย์ 09-03-2021
2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
3 รายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
4 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โรงพยาบาลบางบ่อ 12-03-2021
5 แบบรายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิด ปี2564 12-03-2021
6 รายงานผลกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน 01-09-2021
Engine By Powered by: Wasu