ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 การจัดประชุมสมาชิกชมรมตาสับปะรด 09-03-2021
2 คำสั่งการรวมกลุ่มสมาชิกชมรมตาสับปะรด2563 09-03-2021
3 แนวทางการดำเนินงานกิจกรรมชมรมตาสับปะรดSTRONG 09-03-2021
4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่การดำเนินงานชมรมตาสับปะรด 09-03-2021
5 รายชื่อสมาชิกชมรม Strong 09-03-2021
6 หลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน 09-03-2021
7 ภาพกิจกรรมการจัดประกวดวาดภาพชมรม Strong เพื่อการต้อต้านทุจริต 12-03-2021
8 รายงานผลการประชุมชมรม strong 12-03-2021
9 รายงานผลการการดำเนินงานกิจกรรมชมรม strong ไตรมาส 3-4 ปี2564 01-09-2021
10 คู่มือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ปีงบฯ 65 02-03-2022
11 บันทึกรายงานผลการการป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ปีงบฯ 65 02-03-2022
12 ประกาศเจตนารมการป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดฯ ปีงบฯ 65 02-03-2022
13 รายงานกำกับติดตามการการล่วงละเมิดทางเพศ 23-08-2022
14 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการป้องกันละเมิดทางเพศ 23-08-2022
15 รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 23-08-2022
Engine By Powered by: Wasu