ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายชื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28-02-2020
2 การจัดโครงการจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต 09-03-2021
3 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต 09-03-2021
4 ภาพกิจกรรมจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 12-03-2021
5 รายงานผลการดำเนินงาน 12-03-2021
6 รายงานผลการการดำเนินงานกิจกรรมจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต 01-09-2021
7 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์2565 ปีงบฯ 65 02-03-2022
8 บันทึกรายงานผลกิจกรรมและขอเผยแพร่การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารฯ ปีงบฯ 65 02-03-2022
9 ประกาศเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหาร ปีงบฯ 65 02-03-2022
10 ภาพประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร ปีงบฯ 65 02-03-2022
11 ขอรายงานผล อนุมัติเผยแพร่การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 24-03-2023
12 คู่มือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ปีงบฯ 65 24-03-2023
13 แบบฟอร์มเผยแพร่ล่วงละเมิด 24-03-2023
14 รายงานgoogle form การล่วงละเมิดทางเพศ ประจำปี 2566 24-03-2023
15 หนังสือแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏฺิบัติารป้องกันแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศ 24-03-2023
16 รายงานgoogle form การแก้ไขปัญหาล่วงละเมิด 15-09-2023
17 รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 15-09-2023
18 รายงานผลการดำเนินตามแนวทางปฏิบัติที่เคราะสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน 15-09-2023
19 แบบฟอร์มเผยแพร่ล่วงละเมิด 15-09-2023
Engine By Powered by: Wasu