ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ตารางการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน ปี 2562 2019-04-25
2 การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 2019-04-25
3 รายงานการประชุมกระจก 6 ด้าน 2019-04-25
4 แจ้งรายงานการประชุมชมรมกระจกหกด้านเข้าที่ประชุมLEAD 2019-04-25
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
6 ภาพกิจกรรมการจัดประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
7 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
8 สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 13-03-2020
9 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบรายงานบทวิเคราะห์ 13-03-2020
10 รายงานผู้บริหารรับทราบการจัดทำแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
11 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
12 แนวทางการจัดเวรนอกเวลาราชการ และเวรประฎิบัติงานเพิ่มพิเศษ 09-03-2021
13 บันทึกผู้บริหารรับทราบรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
14 บันทึกรับทราบรายงานและเผยแพร่การรายงานเรี่ยไรและให้หรือรับของขวัญฯ 02-03-2022
15 MOPH Solicit Report System _ กรณีที่หน่วยงานเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 14-03-2022
16 MOPH Solicit Report System _ กรณีที่หน่วยงานดำเนินการ 14-03-2022
17 MOPH Solicit Report System _ จำนวนของขวัญ มูลค่าเกิน 3,000 บาท 14-03-2022
18 MOPH Solicit Report System _ จำนวนของขวัญ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 14-03-2022
19 MOPH Solicit Report System _ MSRS MOIT20 การรับของขวัญ 23-08-2022
20 MOPH Solicit Report System _ MSRS MOIT20 การรับของขวัญ2 23-08-2022
21 MOPH Solicit Report System _ MSRS MOIT20 เช้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร2. 23-08-2022
22 MOPH Solicit Report System _ MSRS MOIT20 เรี่ยไร 23-08-2022
23 บันทึกหน้าเวบการรายงาน การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด MOIT 20 23-08-2022
24 แบบฟอร์มเผยแพร่การรายงานการเรี่ยไร MOIT 20 23-08-2022
25 รายงานและเผยแพร่ผลการเรื่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 23-08-2022
26 บันทึกขออนุญาตจัดอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
27 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
28 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
29 รายงานการอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
30 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
31 โครงการ HAPPY BBH 2023 เก่ง ดี มีสุข 2566 31-03-2023
32 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤตมิชอบ 31-03-2023
Engine By Powered by: Wasu