ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 10-03-2020
2 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 10-03-2020
3 บันทึกข้อความสั่งการเผยแพร่เสนอกรอบแนวทาง ไตรมาส2 10-03-2020
4 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10-03-2020
5 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3.63 08-06-2020
6 ขอรายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3 08-06-2020
7 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานไตรมาส3 08-06-2020
8 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3 08-06-2020
9 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3 08-06-2020
10 ขอรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส4 ปี 63 25-08-2020
11 ขออนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 25-08-2020
12 คำสั่งปิดปลดประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 25-08-2020
13 คำสั่งวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่งตั้ง จนท.ปิดประกาศ ไตรมาส 4 25-08-2020
14 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 25-08-2020
15 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ4 25-08-2020
16 เเผนป้องกันเเละปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบปีงบ2564ลงด้านข้าง 25-11-2020
17 ข้อบังคับสำนักงานปลัดฯว่าด้วยจรรยาบรรณข้าราชการ 25-11-2020
18 ขั้นตอนการจัดการร้องเรียนระบบบริการ 25-11-2020
19 ขั้นตอนการประเมินความพิการทางกายและการเคลื่อนไหว 25-11-2020
20 ขั้นตอนการรับบริการโภชนศาสตร์ในโรคเรื้อรัง 25-11-2020
21 ขั้นตอนแก้ไขเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ 25-11-2020
22 ขั้นตอนรับบริการกายภาพบำบัด 25-11-2020
23 ข่าวสารปัจจุบัน 25-11-2020
24 ค่านิยม MOPH 25-11-2020
25 คู่มือปฏิบัติงานรพ.บางบ่อ 25-11-2020
26 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลภายนอก 25-11-2020
27 นโยบายและยุทธศาสตร์โรงพยาบาลบางบ่อ 2564 25-11-2020
28 แบบฟอร์มขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติราชการ64 25-11-2020
29 ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง 25-11-2020
30 แผนปฏิบัติราชการรพ.บางบ่อปีงบประมาณ 2564 25-11-2020
31 แผนส่งเสริมจริยธรรมปี64 25-11-2020
32 ยุทธศาสตร์ชาติ 25-11-2020
33 รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ ไตรมาส1 ปี 2564 25-11-2020
34 รายงานผลการกำกับติดตามและดำเนินการเรื่องร้องเรียนระบบบริการและการบริการ ไตรมาส 1 ปี2564 25-11-2020
35 สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 2563 25-11-2020
36 หน้าเวบเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง64 25-11-2020
37 อินโฟคณะกรรมการจริยธรรมประจำสำนักงานปลัดฯกระทรวงสาธารณสุข 25-11-2020
38 ขั้นตอนการรับบริการกายภาพบำบัด 02-12-2020
39 แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณปี2564 02-12-2020
40 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 09-03-2021
41 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.2563 ออกความตามประราชบัญญัติรักษาความสะอาดฯ 11-03-2021
42 กฎกระทรวงกําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง-พ.ศ.-2560 11-03-2021
43 กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 11-03-2021
44 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข MoPH of Code 11-03-2021
45 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ(ฉบับที่2)พ.ศ.2560 11-03-2021
46 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่อง_แต่งตั้งเจ้าพนักงานสาธารณสุขตาม_พรบ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535 11-03-2021
47 ประกาศคณะกรรมการราคากลางหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 11-03-2021
48 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552 11-03-2021
49 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม 2562 11-03-2021
50 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล-พ.ศ.2553 11-03-2021
51 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ_พ.ศ.-2560 11-03-2021
52 พระราชบัญญัติคณะกรรมการอาหารแห่งชาติพ.ศ.2551 11-03-2021
53 ระเบียบกระทรวงการคลัง พ.ศ.2560 11-03-2021
54 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการฉบับที่2พ.ศ.2554 11-03-2021
55 หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างอาคาร 11-03-2021
56 สรุปแผนควบคุมการใช้จ่ายประจำปี ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 ถึงกุมภาพันธ์ 11-03-2021
57 แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 11-03-2021
58 บันทึกข้อความรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนราชการ64 12-03-2021
59 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
60 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
61 ข้อกําหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 14-12-2021
62 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน64 14-12-2021
63 บันทึกข้อความขอรายงานข้อมูลITA 14-12-2021
64 แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน -ปรับเลข 14-12-2021
65 1.1แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผู้บริหาร 29-12-2021
66 1.2แบบฟอร์มขอเผยแพร่นโยบายผู้บริหาร 29-12-2021
67 1.3แบบฟอร์มขอเผยแพร่โครงสร้างหน่วยงาน 29-12-2021
68 1.4แบบฟอร์มขอเผยแพร่หน้าที่และอำนาจ 29-12-2021
69 1.5แบบฟอร์มขอเผยแพร่กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 29-12-2021
70 1.6แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ 29-12-2021
71 1.7แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน 29-12-2021
72 1.8.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 29-12-2021
73 2.แบบฟอร์มขอเผยแพร่วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH 29-12-2021
74 3.แบบฟอร์มขอเผยแพร่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 29-12-2021
75 4.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประมวลจริยธรรมข้าราชการ2564 29-12-2021
76 5.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อกำหนดจริยธรรม 29-12-2021
77 7.แบบฟอร์มขอเผยแพร่ยุทธศาสตร์ของประเทศ 29-12-2021
78 8.แบบฟอร์มขอเผยแพร่นโยบายหน่วยงาน 29-12-2021
79 9.แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน 29-12-2021
80 10.แบบฟอร์มขอเผยแพแผนใช้จ่ายประจำปี 29-12-2021
81 11.แบบฟอร์มขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียน 29-12-2021
82 12.แบบฟอร์มขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 29-12-2021
83 13.แบบฟอร์มขอเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน 29-12-2021
84 14.แบบฟอร์มขอเผยแพร่คู่มือขั้นตอนการให้บริการ 29-12-2021
85 15.แบบฟอร์มขอเผยแพร่เรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ 29-12-2021
86 16.แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 29-12-2021
87 17.1แบบฟอร์มขอเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 29-12-2021
88 17.2แบบฟอร์มขอเผยแพร่การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี2564 29-12-2021
89 17.2แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี2564 29-12-2021
90 17.3แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลดำเนินงานตามกรอบ 29-12-2021
91 17.4แบบฟอร์มขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร 29-12-2021
92 17.5แบบฟอร์มขอเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 29-12-2021
93 ข้อร้องเรียน รอบ 6 เดื่อนหลังปี 64 29-12-2021
94 หนังสืออนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ2565 29-12-2021
95 แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2566 15-10-2022
96 บันทึกข้อความรายงานเรื่องร้องเรียนรอบ12เดือน 2565 26-12-2022
97 บันทึกรายงานการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 26-12-2022
98 บันทึกรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส1 ปี 2566 26-12-2022
99 บันทึกเสนอแผนปฏิบัติการประจำปี 2566 26-12-2022
100 แบบฟอร์มเผยพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน ปี 2566 26-12-2022
101 แบบฟอร์มเผยแพร่ นโยบาย และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลบางบ่อ ปี 2566 26-12-2022
102 แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2565 26-12-2022
103 แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 ไตรมาส 1 26-12-2022
104 แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 26-12-2022
105 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน2566 ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 26-12-2022
106 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2566 26-12-2022
107 แบบฟอร์มเผยแพร่ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2566 26-12-2022
108 แบบฟอร์มเผยแพร่ รายงานเรื่องร้องเรียนรอบ12เดือน 2565 26-12-2022
109 แบบฟอร์มเผยแพร่ อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ปี 2566 26-12-2022
110 นโยบาย และยุทธศาสตร์ของโรงพยาบาลบางบ่อ ปี 2566 26-12-2022
111 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 ไตรมาส 1 26-12-2022
112 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม 2565 26-12-2022
113 สรุปรายงานสถิติ ปีงบประมาณ 2565 26-12-2022
114 บันทึกรายงานผลดำเนินการตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ 2565 26-12-2022
115 ผลการใช้จ่ายตามแผนใช้จ่ายประจำปีหน่วยงาน ปี 2565 26-12-2022
116 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีหน่วยงาน ปี 2566 26-12-2022
117 รายงานเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน เรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ 26-12-2022
Engine By Powered by: Wasu