ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แจ้งรายชื่อกรรมการชมรมกระจก6ด้าน 2019-05-21
2 รายงานการประชุมกระจก 6 ด้าน 2019-10-25
3 ที่มาและการก่อตั้งชมรมกระจกหกด้าน 2019-05-21
4 การจัดประชุมสมาชิกชมรมตาสับปะรด 13-03-2020
5 คำสั่งการรวมกลุ่มสมาชิกชมรมตาสับปะรด2563 13-03-2020
6 ชมรมตาสับปะรดSTRONG 13-03-2020
7 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อชมรมตาสับปะรด 13-03-2020
8 หลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน 13-03-2020
9 รายงานการดำเนินงานกลุ่มชมรมตาสับปะรดไตรมาส3 08-06-2020
10 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 08-06-2020
11 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรง 25-08-2020
12 ขออนุมัติเผยแพร่ กิจกรรมชมรมไตรมาส4 25-08-2020
13 รายงานผลกิจกรรมชมรม strong 25-08-2020
14 บันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี64 09-03-2021
15 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
16 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
17 รูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
18 รายงานการประชุมคณะกรรมการเรื่องการวิเคราะห์ 12-03-2021
19 เเนวทางการดำเนินงานชมรม Strong ปีงบฯ 65 02-03-2022
20 กิจกรรมการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ล่าสุด ม.ค.2565 02-03-2022
21 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์การดำเนินงานชมรม Strong 02-03-2022
22 คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ ชมรม STRONG 02-03-2022
23 แนวทางปฏิบัติในการเบิกพัสดุ ปีงบฯ 65 02-03-2022
24 บันทึกรับทราบรายงานการดำเนินการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบฯ 65 02-03-2022
25 แบบฟอร์มเผยแพร่การดำเนินงานชมรม Strong 02-03-2022
26 แบบฟอร์มเผยแพร่แนวทางการเบิกจ่ายพัสดุ ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยง 02-03-2022
27 หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏบัติเบิกพัสดุ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
28 รายงานผล ชมรมตาสับปะรด Strong ไตรมาส 2 3 21-06-2022
29 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานชมรมตาสับปะรด 23-08-2022
30 รายงานผลการดำเนินงานชมรมตาสับปะรด ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
31 การรายงานการเรี่ยไร หน่วยงานเป็นผู้เรี่ยไร 24-03-2023
32 การรายงานการเรี่ยไรของขวัญต่ำ3000 24-03-2023
33 การรายงานการเรี่ยไรของขวัญมากกว่า3000 24-03-2023
34 การรายงานการเรี่ยไรมีส่วนเรี่ยไร 24-03-2023
35 บันทึกการรายงานผลการดำเนินงานเรี่ยไร และการรับของขวัญ 24-03-2023
36 แบบฟอร์มเผยแพร่การเรี่ยไร และการรับของขวัญ 2566 24-03-2023
37 MOIT19 รายงานผลการกรณีรับของขวัญ 15-09-2023
38 MOPH Solicit Report System _ MSRS จำนวนของขวัญ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 15-09-2023
39 MOPH Solicit Report System _ MSRSจำนวนของขวัญ มูลค่าเกิน 3,000 บาท 15-09-2023
40 รายงานผลการดำเนินการเรี่ยไรหรือการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 15-09-2023
41 แบบฟอร์มเผยแพร่การเรี่ยไร และการรับของขวัญ 15-09-2023
42 แบบฟอร์มเผยแพร่การเรี่ยไร และการรับของขวัญและการรับของไม่เกิน3,000 และ เกิน3,000 บาท 15-09-2023
43 MOPH Solicit Report System _ MSRS จำนวนของขวัญ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 15-09-2023
44 MOPH Solicit Report System _ MSRS 15-09-2023
45 MOPH Solicit Report System _ MSRSกรณีที่หน่วยงานดำเนินการเรี่ยไร 15-09-2023
46 MOPH Solicit Report System _ MSRSจำนวนของขวัญ มูลค่าเกิน 3,000 บาท 15-09-2023
47 บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไร2567 28-03-2024
48 รายงานการเรี่ยไร2567 28-03-2024
49 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการเรี่ยไร2567 28-03-2024
Engine By Powered by: Wasu