ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ผู้เข้าร่วมประชุมส่งเสริมคุณธรรมในผู้เกี่ยวข้องกับงานจัดซื้อจัดหาพัสดุ 2019-05-21
2 ภาพกิจกรรมการส่งเสริมคุณธรรมในเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหาพัสดุ 2019-05-21
3 ผู้เข้าร่วมประชุมโครงการส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมเจ้าหน้าที่ รพ.บางบ่อเก่ง ดี มีสุข 2019-05-21
4 ภาพกิจกรรม การส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมเจ้าหน้าที่ 2019-05-21
5 โครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตและการต่อต้านการทุุจริตใน รพ.บางบ่อ 2019-05-15
6 กิจกรรมการส่งเสริมค่านิยมสุจริตตามแผนHRD2563 10-03-2020
7 ขออนุมัติจัดประชุมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมสุจริต 13-03-2020
8 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะการเผยแพร่ข้อมูลสุจริต 13-03-2020
9 ภาพกิจกรรมดำเนินส่งเสริมค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต 13-03-2020
10 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมสุจริตปี2563 13-03-2020
11 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมสุจริตไตรมาส3-63 08-06-2020
12 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 08-06-2020
13 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล 25-08-2020
14 ขออนุมัติเผยแพร่ 25-08-2020
15 EB18 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส4 25-08-2020
16 แบบติดตามประเมินผลแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 09-03-2021
17 แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 09-03-2021
18 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 09-03-2021
19 ขออนุมัติรายงานผลการติดตามแผนป้องกันทุจริต 11-03-2021
20 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการติดตามแผนป้องกันทุจริต 11-03-2021
21 รายงานการดำเนินงานแผนชมรมจริยธรรม 12-03-2021
22 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ 12-03-2021
23 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบบฟอร์ม 3 ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
24 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบบฟอร์ม2 ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
25 บันทึกรับทราบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบฯ 65 02-03-2022
26 ภาพกิจกรรมการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบฯ 65 02-03-2022
27 รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบฯ 65 02-03-2022
28 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ซับซ้อน ปีงบฯ 65 02-03-2022
29 แบบฟอร์มเผยแพร่มาตรการป้องกันปราบปรามทุจริต 24-03-2023
30 หนังสือแจ้งเวียนมาตรการป้องกันทุจริต2566 24-03-2023
31 มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตและเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน 31-03-2023
Engine By Powered by: Wasu