ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการกำกับติดตามการรับสินบนประจำปีงบประมาณ2562 2019-4-25
2 มาตรการการป้องกันการทุจริต 2019-4-25
3 ระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาคของหน่วยบริการ พ.ศ.2561 2019-04-25
4 มาตรการป้องกันการรับสินบนในการจัดซื้อจัดจ้าง 2019-04-25
5 ประกาศแนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยา 2019-04-25
6 มาตรการป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล 2019-04-25
7 แนวทางการให้และรับของขวัญของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 2019-04-25
8 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานการรายงานผลการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ไตรมาส2 13-03-2020
9 แบบฟอร์มของเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะรวมมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ 13-03-2020
10 แผนผังขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์_25.4.62 25-05-2019
11 รายงานผลกำกับติดตามตามกรอบแนวทางการรับสินบน2563 ไตรมาส2 13-03-2020
12 หนังสือแจ้งเวียนรับมาตรการป้องกันสินบนทุกรูปแบบ 13-03-2020
13 มาตรการรับของแถม 13-03-2020
14 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยราชการ 13-03-2020
15 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการติดสินบน 11-06-2020
16 บันทึกรายงานผลการรับสินบน 11-06-2020
17 เเผนป้องกันเเละปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 09-03-2021
18 แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนคุณธรรมจริยธรรม 09-03-2021
19 เเผนป้องกันเเละปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 11-03-2021
20 ขออนุมัติเผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามทุจริต 11-03-2021
21 บันทึกรับทราบแผนป้องกันทุจริต 11-03-2021
22 แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนคุณธรรมจริยธรรม 11-03-2021
23 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 11-03-2021
24 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 11-03-2021
25 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่่การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนฯการป้องกันปราบปรามฯปีงบ65 02-03-2022
26 บันทึกรายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ปีงบฯ 65 02-03-2022
27 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบฯ 65 02-03-2022
28 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปีงบฯ2565 02-03-2022
29 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนป้องกันทุจริต และจริยธรรม ปีงบฯ 65 23-08-2022
30 รายงานแกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ไตรมาส4 ปี 2565 23-08-2022
31 สรุปผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ปีงบ 2565 23-08-2022
32 ขออนุมัติจัดประชุมทำแผนความเสี่ยง 24-03-2023
33 รายงานผู้บริหารรับทราบแผนความเสี่ยง 24-03-2023
34 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 24-03-2023
35 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 24-03-2023
36 ขออนุมัติจัดประชุมทำแผนความเสี่ยง 31-03-2023
37 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 31-03-2023
38 รายงานผู้บริหารรับทราบแผนความเสี่ยง 31-03-2023
39 สรุปรายงานการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 31-03-2023
40 รายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง 15-09-2023
41 บันทึกข้อความหน่วยงานประเมินความเสี่ยงทุจริต 15-09-2023
42 รายงานผลบันทึกข้อความหน่วยงานประเมินความเสี่ยงทุจริต 15-09-2023
43 ขอเผยแพร่หน่วยงานประเมินความเสี่ยงทุจริต 15-09-2023
Engine By Powered by: Wasu