ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือรายงานเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบใน15วัน 2019-05-21
2 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 2019-04-25
3 แผนผังขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์ 2019-04-25
4 ผังโครงสร้างการแบ่งงานโรงพยาบาลบางบ่อ 2019-04-25
5 กระบวนการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการ 2019-04-25
6 คู่มือการดำเนินการร้องเรียนร้องทุกข์ 2019-04-25
7 กรอบแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียน 2019-04-25
8 ห้องมิตรภาพ-ตู้รับเรืองร้องเรียน 2019-04-25
9 ช่องทางร้องเรียน 2019-04-25
10 คณะทำงานพัฒนาเครือข่ายการจัดการข้อร้องเรียน 2019-04-25
11 คณะกรรมการบริหารจัดการ การร้องเรียน ร้องทุกข์ ของโรงพยาบาลบางบ่อ 2019-04-25
12 ขออนุมัติเผยแพร่คำสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนปี2563 13-03-2020
13 ขออนุมัติเผยแพร่ผลเรื่องร้องเรียน 13-03-2020
14 คำสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนระดับจังหวัดปี2563 13-03-2020
15 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเรื่องคู่มือจัดการข้อร้องเรียน 13-03-2020
16 การติดประกาศแผนผังขั้นตอนการการจัดการข้อร้องเรียนในหน่วยงานกายภาพบำบัด 13-03-2020
17 บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน 13-03-2020
18 บันทึกเสนอรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 08-06-2020
19 บันทึกขออนุมัติรายงานผล 08-06-2020
20 แบบฟอร์มเผยแพร่ 25-08-2020
21 รายงานผลเรื่องร้องเรียน 25-08-2020
22 อนุมัติเผยแพร่เรื่องร้องเรียน 25-08-2020
23 ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน 11-03-2021
24 ภาพการประกาศเจตนารมย์ 11-03-2021
25 ประกาศเจตจำนงสุจริต12032564 12-03-2021
26 บันทึกรายงานและขออนุมัติเผยแพร่แผนป้องกันทุจริตและแผนจริยธรรม ปีงบฯ 2565 02-03-2022
27 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนป้องกันทุจริต และจริยธรรม ปีงบฯ 65 02-03-2022
28 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบทรามทุจริต ปีงบฯ 2565 02-03-2022
29 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบฯ 2565 02-03-2022
30 ผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ 24-03-2023
31 บันทึกรายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามทุจริต รอบ 6 เดือน 2566 31-03-2023
32 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 31-03-2023
33 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2566 31-03-2023
34 รายงานกำกับติดตามแผนจริยธรรม และส่งเสริมจริยธรรม ชมรมจริยธรรม 15-09-2023
35 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 15-09-2023
36 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบนweb 15-09-2023
37 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติตามแผน 15-09-2023
Engine By Powered by: Wasu