ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 2019-05-21
2 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามแผนปี 63 ไตรมาส1 10-03-2020
3 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาส1 ปี 2563 10-03-2020
4 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 08-06-2020
5 ประกาศการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนปฎิบัติราชการ63 08-06-2020
6 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการ63 08-06-2020
7 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 08-06-2020
8 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 08-06-2020
9 แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการไตรมาส 3 ปี 63 25-08-2020
10 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ สรุปผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการ 25-08-2020
11 บันทึกรายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ไตรมาส 4 ปี 63 25-08-2020
12 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะการปฏิบัติงานตามแผนราชการ ปี 63 25-08-2020
13 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 63 ไตรมาส 3 25-08-2020
14 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลกำกับติดตามแผนไตรมาส4 25-08-2020
15 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนไตรมาส4 25-08-2020
16 แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน ยุทธที่1-4ไตรมาส4 25-08-2020
17 โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่นมแม่ 09-03-2021
18 จดหมายเชิญประธาน โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่นมแม่ 09-03-2021
19 บันทึกข้อความ โครงการสุขภาพดีเริ่มต้นที่นมแม่ 09-03-2021
20 บันทึกข้อตกลงการขอรับเงินอุดหนุนจากกองทุน UC 09-03-2021
21 ภาพกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ โครงการคลินิกนมแม่ 09-03-2021
22 รายงานผลดำเนินงานโครงการนมแม่ 11-03-2021
23 รายงานการดำเนินงานโครงการนมแม่ 12-03-2021
24 ภาพกิจกรรม 10-06-2021
25 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงงานสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 10-06-2021
26 สรุปผลโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่ 10-06-2021
27 รายงานผลการดำเนินโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่ ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
28 แบบฟอร์มเผยแพร่การจัดโครงการป้องกันไข้เลือดออก ปีงบฯ 65 02-03-2022
29 โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2565 14-03-2022
30 แบบฟอร์มเผยแพร่การจัดโครงการป้องกันไข้เลือดออก ปีงบฯ 65 14-03-2022
31 ภาพถ่ายกิจกรรมการประชุมรายงานผลการดำเนินงานโครงการ 14-03-2022
32 รายงานผลโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก 2565 14-03-2022
33 สรุปผลการประชุมการดำเนินการโครงการ 20 ม.ค.65 14-03-2022
34 โครงการไข้เลือดออกและแผน ปี2565 21-06-2022
35 รูปภาพการดำเนินงานโครงการไข้เลิอด ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
36 หลักฐานการเข้าร่วมประชุมกับอบต.ท้องถิ่นโครงการไข้เลือดออก ไตรมาส 4 ปี2565 23-08-2022
37 เอกสารประกอบ .I.T.A ปี65 23-08-2022
38 บันทึกรายงานการดำเนินงานโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
39 1.มาตรการป้องกันการับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ 24-03-2023
40 2.มาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 24-03-2023
41 3.มาตรการการรับสนิบนประเด็นของบริจาค 24-03-2023
42 4.มาตรการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 24-03-2023
43 5.มาตรการรับของแถมพิเศษ 24-03-2023
44 6.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 24-03-2023
45 ขออนุมัติเผยแพร่เว็บไซต์ฯ มาตรการป้องกันการรับสินบน 24-03-2023
46 หนังสือแจ้งเวียน รับทราบมาตรการรับสินบน ปีงบฯ 2566 24-03-2023
47 บันทึกรายงานมาตรการในการป้องกันการรับสินบน 2566 24-03-2023
48 แบบฟอร์มขอเผยแพร่การป้องกันการรับสินบน 2566 24-03-2023
49 ประกาศ No gift policy 2566 24-03-2023
50 ประกาศมาตรการการจัดสวัสดิการภายในโรงพยาบาลบางบ่อ2566 24-03-2023
51 ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำความผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 2566 24-03-2023
52 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 2566 24-03-2023
53 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นเงินบริจาคและทรัพย์สินบริจาค 2566 24-03-2023
54 รายงานการรับสินบน 15-09-2023
55 ฟอร์มรายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันการรับสินบนบนเว็บไซต์ 15-09-2023
56 แบบรายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันการรับสินบน 15-09-2023
57 บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 15-09-2023
58 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 15-09-2023
Engine By Powered by: Wasu