ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 2019-05-21
2 ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 10-02-2020
3 คู่มือการดำเนินการจัดการแก้ไขข้อร้องเรียนทุจริต 09-03-2021
4 คู่มือเรื่องร้องเรียนการบริการ 09-03-2021
5 ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน 11-03-2021
6 แบบฟอร์มตอบกลับผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน 11-03-2021
7 รายงานผลการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียน ไตรมาส4 ปี2564 01-09-2021
8 แบบรายงานการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 01-09-2021
9 หนังสือตอบรายงานข้อร้องเรียนให้ผู้รับบริการทราบ 01-09-2021
10 คู่มือการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
11 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการบริการ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
12 บันทึกรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนและขออุมัติเผยแพร่ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
13 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 24-03-2023
14 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 24-03-2023
15 บันทึกรายงานเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปี 66 24-03-2023
16 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 15-09-2023
17 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 15-09-2023
18 สรุปวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 15-09-2023
19 บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์6เดือน 28-03-2024
20 สรุปผลเรื่องร้องเรียน 28-03-2024
21 สรุปผลประพฤติมิชอบ 28-03-2024
22 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์6เดือน 28-03-2024
Engine By Powered by: Wasu