ลำดับ หัวข้อเรื่อง เอกสาร
1 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
2 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
3 ประมวลผลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
4 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
Engine By Powered by: Wasu