ITA โรงพยาบาลบางบ่อ
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐาน 2018-10-05

ข้อมูเพิ่มเติม

รายละเอียด ITA โรงพยาบาลบางบ่อ:

×

EB1

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 25-11-2020
2 รายงานผลการติดตามดำเนินงานเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 25-11-2020
3 ประกาศทบทวนแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ 25-11-2020
4 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง แนวทางเผยแพร่ 64 25-11-2020
5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 25-11-2020
×

EB2

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการปฏิบัติราชการประจำปี ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
2 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
3 บันทึกข้อความรายงานผลปฏิบัติงานตามแผนราชการ64 12-03-2021
4 แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติราชการไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 11-03-2021
5 สรุปแผนควบคุมการใช้จ่ายประจำปี ไตรมาส 2 ปีงบประมาณ 2564 ถึงกุมภาพันธ์ 11-03-2021
×

EB3

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ฉบับสมบูรณ์ 25-11-2020
2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 25-11-2020
3 บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 25-11-2020
4 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 25-11-2020
5 การดำนินงานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท 25-08-2020
×

EB4

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกินกว่าแสน ส.ค.64 01-09-2021
2 ชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินต่ำกว่าแสน ส.ค.64 01-09-2021
3 แบบ สขร 1 _วัสดุบริโภค มิ.ย. 64 01-09-2021
4 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2564 ไตรมาส 4 01-09-2021
5 แบบ สขร1_ครุภัณฑ์มิ.ย 64 01-09-2021
×

EB5

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบ สขร 1 ครุภัณฑ์ ประจำเดือน มิ.ย 64 01-09-2021
2 อนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานสขร1สขร. ประจำเดือน ส.ค.2564 01-09-2021
3 อนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานสขร1 ประจำเดือน มิ.ย. 2564 01-09-2021
4 อนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานสขร1 ประจำเดือน ก.ค.2564 01-09-2021
5 คำสั่งปิดปลดประกาศวิเคราะห์ผล 01-09-2021
×

EB6

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 การแสดงนโยบายการบริหารทรับยากรบุคคล 09-03-2021
2 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
3 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ 13-03-2020
4 รายงานการประชุม อบต.จัดทำแผน 10-02-2020
5 ภาพถ่าย อบต. ร่วมจัดทำแผนงาน โครงการ 10-02-2020
×

EB7

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกรายงานการดำเนินการผู้มีผลสัมฤทธิ์ ต่ำ 11-03-2021
2 รายชื่อผู้รับหนังสือแจ้งเวียนทั่วทั้งองค์กร 11-03-2021
3 ประกาศมาตรการการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 09-03-2021
4 บันทึกข้อความเผยแพร่แนวทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 09-03-2021
5 แนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 09-03-2021
×

EB8

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่รายชื่อข้าราชการดีเด่น รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 13-03-2020
2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายชื่อข้าราชการดีเด่นปีงบ2564 รอบที่ 1 12-03-2021
3 ประกาศรายชื่อข้าราชการดีเด่นปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 12-03-2021
4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูล รายชื่อข้าราชการดีเด่นปีงบประมาณ 63 รอบที่ 2 09-03-2021
5 บันทึกรายงานรายชื่อผู้ที่มีผลการปฎิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีเด่นมากประจำปี2563 09-03-2021
×

EB9

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 การอบรมให้ความเจ้าหน้าที่การเสริมสร้างพัฒนาจริยธรรม 09-03-2021
2 อินโฟกราฟฟิค คกก จริยธรรม 10-03-2020
3 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขกรณีเกิดการร้องเรียน 10-02-2020
4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 10-02-2020
5 วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมmoph 10-02-2020
×

EB10

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือตอบรายงานข้อร้องเรียนให้ผู้รับบริการทราบ 01-09-2021
2 แบบรายงานการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 01-09-2021
3 รายงานผลการกำกับติดตามเรื่องร้องเรียน ไตรมาส4 ปี2564 01-09-2021
4 แบบฟอร์มตอบกลับผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน 11-03-2021
5 ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินการจัดการข้อร้องเรียน 11-03-2021
×

EB11

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกรายงานเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 3 ปี 2564 10-06-2021
2 รายงานข้อร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ตค-ก.พ. 64 12-03-2021
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อร้องเรียน 11-03-2021
4 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานข้อร้องเรียน 11-03-2021
5 ประกาศและอนุมัติรายงานผลตามแผน 10-02-2020
×

EB12

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่ ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
2 สรุปผลโครงการสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่ 10-06-2021
3 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงงานสุขภาพเด็กดีเริ่มต้นที่นมแม่ ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2564 10-06-2021
4 ภาพกิจกรรม 10-06-2021
5 รายงานการดำเนินงานโครงการนมแม่ 12-03-2021
×

EB13

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการกำกับติดตามมาตรการรับสินบน ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
2 บันทึกรายงานผลกำกับติดตามการรับสินบน 10-06-2021
3 รายงานผลกำกับติดตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 12-03-2021
4 หนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการการรับสินบน 12-03-2021
5 รายชื่อหนังสือแจ้งเวียนมาตรการการรับสินบน7ข้อ 11-03-2021
×

EB14

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รพ.บางบ่อ ปี2564 01-09-2021
2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุสิ้นเปลือง 11-03-2021
3 แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินทางราชการ 11-03-2021
4 รายชื่อหนังสือแจ้งเวียนระเบียบการยืมพัสดุ 11-03-2021
5 บันทึกสั่งการใช้ประกาศการยืมทรัพย์สินของทางราชการ 11-03-2021
×

EB15

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุปะเภทใช้สิ้นเปลือง 11-03-2021
2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุสิ้นเปลือง 11-03-2021
3 แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินทางราชการ 11-03-2021
4 บันทึกรับทราบหนังสือแจ้งเวียนประกาศมาตรการการรับสินบน 11-03-2021
5 คำสั่งแนวทางการยืมพัสดุของทางราชการ 11-03-2021
×

EB16

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ประกาศเจตจำนงสุจริต12032564 12-03-2021
2 ภาพการประกาศเจตนารมย์ 11-03-2021
3 ประกาศเจตจำนงสุจริตต่อสาธารณชน 11-03-2021
4 อนุมัติเผยแพร่เรื่องร้องเรียน 25-08-2020
5 รายงานผลเรื่องร้องเรียน 25-08-2020
×

EB17

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนปฎิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 11-03-2021
2 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต 11-03-2021
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนคุณธรรมจริยธรรม 11-03-2021
4 บันทึกรับทราบแผนป้องกันทุจริต 11-03-2021
5 ขออนุมัติเผยแพร่แผนป้องกันปราบปรามทุจริต 11-03-2021
×

EB18

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบบฟอร์ม2 ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
2 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบบฟอร์ม 3 ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
3 ผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติ 12-03-2021
4 รายงานการดำเนินงานแผนชมรมจริยธรรม 12-03-2021
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการติดตามแผนป้องกันทุจริต 11-03-2021
×

EB19

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานการประชุมคณะกรรมการเรื่องการวิเคราะห์ 12-03-2021
2 รูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
4 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
5 บันทึกรายงานผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปี64 09-03-2021
×

EB20

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกผู้บริหารรับทราบรายงานผลการกำกับติดตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
2 แนวทางการจัดเวรนอกเวลาราชการ และเวรประฎิบัติงานเพิ่มพิเศษ 09-03-2021
3 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์รายงานผลกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
4 รายงานผู้บริหารรับทราบการจัดทำแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
5 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบรายงานบทวิเคราะห์ 13-03-2020
×

EB21

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการป้องกันผลประโยช์ทับซ้อน ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
2 รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรืองการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 12-03-2021
3 แนวทางการจัดเวรเพิ่มพิเศษ 12-03-2021
4 บันทึกรายงานผลและเผยแพร่การจัดประชุมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 2564 09-03-2021
5 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์รายงานผลการจัดประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 09-03-2021
×

EB22

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการการดำเนินงานกิจกรรมจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต 01-09-2021
2 รายงานผลการดำเนินงาน 12-03-2021
3 ภาพกิจกรรมจิตพอเพียงต่อต้านการทุจริต 12-03-2021
4 รายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต 09-03-2021
5 การจัดโครงการจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต 09-03-2021
×

EB23

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการการดำเนินงานกิจกรรมชมรม strong ไตรมาส 3-4 ปี2564 01-09-2021
2 รายงานผลการประชุมชมรม strong 12-03-2021
3 ภาพกิจกรรมการจัดประกวดวาดภาพชมรม Strong เพื่อการต้อต้านทุจริต 12-03-2021
4 หลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน 09-03-2021
5 รายชื่อสมาชิกชมรม Strong 09-03-2021
×

EB24

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน 01-09-2021
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิด ปี2564 12-03-2021
3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โรงพยาบาลบางบ่อ 12-03-2021
4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
Engine By Powered by: Wasu