ITA โรงพยาบาลบางบ่อ
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐาน 2018-10-05

ข้อมูเพิ่มเติม

รายละเอียด ITA โรงพยาบาลบางบ่อ:

×

EB1

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1.ส.ค.63 25-08-2020
2 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 27-11-2019
3 ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2018-12-20
×

EB2

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาศ4 25-08-2020
2 รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 25-08-2020
3 คำสั่งวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่งตั้ง จนท.ปิดประกาศ ไตรมาส 4 25-08-2020
4 คำสั่งปิดปลดประกาศผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 4 25-08-2020
5 ขออนุมัติเผยแพร่วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 25-08-2020
×

EB3

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 การดำนินงานจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน 100,000 บาท 25-08-2020
2 การดำนินงานจัดซื้อจัดจ้างเงินเกิน 5,000 บาท 25-08-2020
3 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2563 25-08-2020
4 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการแบบฟอร์ม 25-08-2020
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิดปลดประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 25-08-2020
×

EB4

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบสขร.1ก.ค.63 25-08-2020
2 EB4แบบ สขร.1ส.ค.63 25-08-2020
3 แบบ สขร.1มิ.ย.63 25-08-2020
4 แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1. ก.ค. 63 25-08-2020
5 แบบรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร1. มิ.ย. 63 25-08-2020
×

EB5

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
2 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ 13-03-2020
3 รายงานการประชุมโครงการนมแม่ 10-02-2020
4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการแกนนำนมแม่ 10-02-2020
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินโครงการ 10-02-2020
×

EB6

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
2 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ 13-03-2020
3 รายงานการประชุม อบต.จัดทำแผน 10-02-2020
4 ภาพถ่าย อบต. ร่วมจัดทำแผนงาน โครงการ 10-02-2020
5 แผนงานโครงการถูกบรรจุในแผนร.พ. 10-02-2020
×

EB7

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่บนเวบไซต์ 13-03-2020
3 รายงานการประชุมการจัดทำโครงการ 10-02-2020
4 ภาพถ่ายกิจกรรมวันดำเนินโครงการ 10-02-2020
5 ผลการดำเนินโครงการ 10-02-2020
×

EB8

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ ปี 63 25-08-2020
2 ขออนุมัติเผยแพร่การดำเนินงานเว็บไซต์ ปี 63 25-08-2020
3 ขอรายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์ ปี 63 25-08-2020
4 รายงานผล ดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13-03-2020
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13-03-2020
×

EB9

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 อินโฟกราฟฟิค คกก จริยธรรม 10-03-2020
2 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขกรณีเกิดการร้องเรียน 10-02-2020
3 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 10-02-2020
4 วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมmoph 10-02-2020
5 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10-02-2020
×

EB10

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 10-02-2020
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 2019-05-21
×

EB11

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ประกาศและอนุมัติรายงานผลตามแผน 10-02-2020
2 บันทึกรับทราบรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2562 10-02-2020
3 สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการปี2562 10-02-2020
4 ผลการปฏิบัติราชการตามแผน2562 10-02-2020
5 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่การรายงานผลการปฏิบัติราชการ2562 10-02-2020
×

EB12

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบรายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน ยุทธที่1-4ไตรมาส4 25-08-2020
2 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนไตรมาส4 25-08-2020
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลกำกับติดตามแผนไตรมาส4 25-08-2020
4 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี 63 ไตรมาส 3 25-08-2020
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลสู่สาธารณะการปฏิบัติงานตามแผนราชการ ปี 63 25-08-2020
×

EB13

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 13-03-2020
2 ประกาศมาตรการการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 10-03-2020
3 บันทึกข้อความเผยแพร่แนวทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 10-03-2020
4 แนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 10-03-2020
5 มาตรการการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 2019-04-25
×

EB14

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ภาพถ่ายการติดประกาศรายชื่อ 1.63 08-06-2020
2 รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผลปฏิบัติราชการดีเด่นดีมากครั้งที่1ปีงบ63 08-06-2020
3 ขออนุมัติเผยแพร่รายชื่อผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่นดีมากครั้งที่1ปีงบ63 08-06-2020
4 ภาพถ่ายการติดประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก 13-03-2020
5 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ก.ย. 2562 13-03-2020
×

EB15

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ภาพถ่ายวันประกาศเจตนารมณ์11พ.ย.62 13-01-2020
2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 13-03-2020
3 แบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณะ 13-03-2020
4 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร 13-03-2020
5 นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ 13-03-2020
×

EB16

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 อนุมัติเผยแพร่เรื่องร้องเรียน 25-08-2020
2 รายงานผลเรื่องร้องเรียน 25-08-2020
3 แบบฟอร์มเผยแพร่ 25-08-2020
4 บันทึกขออนุมัติรายงานผล 08-06-2020
5 บันทึกเสนอรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 08-06-2020
×

EB17

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกรายงานผลการรับสินบน 11-06-2020
2 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการติดสินบน 11-06-2020
3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยราชการ 13-03-2020
4 มาตรการรับของแถม 13-03-2020
5 หนังสือแจ้งเวียนรับมาตรการป้องกันสินบนทุกรูปแบบ 13-03-2020
×

EB18

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 EB18 รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส4 25-08-2020
2 ขออนุมัติเผยแพร่ 25-08-2020
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาล 25-08-2020
4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 08-06-2020
5 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมสุจริตไตรมาส3-63 08-06-2020
×

EB19

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลกิจกรรมชมรม strong 25-08-2020
2 EB19 ขออนุมัติเผยแพร่ กิจกรรมชมรมไตรมาส4 25-08-2020
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรง 25-08-2020
4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 08-06-2020
5 รายงานการดำเนินงานกลุ่มชมรมตาสับปะรดไตรมาส3 08-06-2020
×

EB20

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบรายงานบทวิเคราะห์ 13-03-2020
2 สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 13-03-2020
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
4 ภาพกิจกรรมการจัดประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
×

EB21

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 อนุมัติเผยแพร่ผลประโยชน์ทับซ้อน 25-08-2020
2 รายงานผลประโยชน์ทับซ้อน 25-08-2020
3 EB 21 รายงานผลการดำเนินการตามมาตราการการรับสินบน 25-08-2020
4 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลประโยชน์ทับซ้อน 25-08-2020
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการรับสินบน 25-08-2020
×

EB22

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายชื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28-02-2020
2 รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน 28-02-2020
3 ภาพประกอบการประชุม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 20-02-2020
4 ขออนุมัติเผยแพร่และแบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเวบไซต์การประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13-02-2020
5 ขออนุมัติจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 06-02-2020
×

EB23

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติเผยแพร่การรายงานผลการป้องกันปราบปราม ทุจริตประพฤติมิชอบ 25-08-2020
2 การรายงานผลการดำเนินงานการป้องกันปราบปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 25-08-2020
3 แผนปฏิบัติการป้องกันปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 10-03-2020
4 แผน timelime ป้องกันปราบทรามทุจริต2563 13-03-2020
5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อเผนป้องกันปราบปรามทุจริต 13-03-2020
×

EB24

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มที่ 3 การติดตามประเมินผล ฯ ไตรมาส 4 28-08-2020
2 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ฯไตรมาส4 28-08-2020
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลรายงานแผน ไตรมาส 4 ปี 63 28-08-2020
4 แบบฟอร์มการเผยแพร่การดำเนินงานชมรมจริยธรรม 13-03-2020
5 รายงานผลการกำกับติดตามชมรมคุณธรรมจริยธรรม แบบฟอร์ม2 13-03-2020
×

EB25

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หลักฐานประกอบ ITA ไตรมาส 4 LAB 28-08-2020
2 แบบฟอร์มมาตราการ กลไก การวางระบบงานเทคนิคการแพทย์ 25-08-2020
3 ขออนุมัติมาตราการ กลไก การวางระบบงานเทคนิคการแพทย์ 25-08-2020
4 ขอรายงานเรื่องมาตราการ กลไก การวางระบบเทคนิคการแพทย์ 25-08-2020
5 หลักฐานการประชุมชี้แจงงานระบบตรวจสอบงาน 08-06-2020
×

EB26

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขั้นตอนการให้บริการโภชนศาสตร์ในโรคเรื้อรัง 08-06-2020
2 ขั้นตอนการขอรับบริการสอนการทำอาหารปั่นผสม 08-06-2020
3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลและขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 08-06-2020
4 19แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อเภสัชกรรม 13-03-2020
5 ขออนุมัติเผยแพร่ขั้นตอนบริการเวชกรรมฟื้นฟู 13-03-2020
Engine By Powered by: Wasu