ITA โรงพยาบาลบางบ่อ
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐาน 2018-10-05

ข้อมูเพิ่มเติม

รายละเอียด ITA โรงพยาบาลบางบ่อ:

×

MOIT1

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน ปีงบประมาณ 2567และขอเผยแพร่ 22-12-2023
2 รายงานผลการดำเนินงานเว็บไศต์โรงพยาบาลบางบ่อ ปีงบประมาณ2566+ขอเผยแพร่ 22-12-2023
3 สรุปผลการดำเนินงานจริยธรรม66 15-11-2023
4 แผนชมรมจริยธรรม2567 15-11-2023
5 คำสั่งที่ 110 ปี 2566 ชมรมจริยธรรม 15-11-2023
×

MOIT2

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 Info ประกาศเจตนารมณ์ฯ Sexual 67 (รมว_สธ_) (EN) 05-02-2024
2 Info ประกาศเจตนารมณ์ฯ No Gift 67 (ปลัด สธ_) (EN) 05-02-2024
3 Info ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ 67 (EN) 05-02-2024
4 สรุปแผนปฏิบัติการสธ.66-ตามการดำเนินงาน 22-12-2023
5 ยุทธศาสตร์ฯ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ 2566-2580 22-12-2023
×

MOIT3

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง2566 22-12-2023
2 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของปีงบประมาณ2566 22-12-2023
3 บันทึกรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ปีงบ2565 26-12-2022
4 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 26-12-2022
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 26-12-2022
×

MOIT4

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนปี 67 22-12-2023
2 แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567 22-12-2023
3 ขออนุมัติเผยแพร่และแผนจัดซื้อจัดจ้างปีงบ67 22-12-2023
4 หลักฐานการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม่เกินแสน ไตรมาส 4 15-09-2023
5 หลักฐานการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เกินแสน ไตรมาส 4 15-09-2023
×

MOIT5

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบ สขร.ไตรมาสที่2มีนาคม67 28-03-2024
2 แบบ สขร.ไตรมาสที่2กุมภาพันธ์67 28-03-2024
3 แบบ สขร.ไตรมาสที่2มกราคม67 28-03-2024
4 บันทึกข้อความลงรับทราบแบบ สขร. 28-03-2024
5 แบบฟอร์ม2แบบ สขร.ไตรมาสที่2 28-03-2024
×

MOIT6

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขอเผยแพร่แผนทรัพยากรบุคคล 28-03-2024
2 แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบ67 28-03-2024
3 บันทึกข้อความรายงานและขอเผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล 28-03-2024
4 ขอเผยแพร่บันทึกข้อความบริหารทรัพยากรบุคคล 28-03-2024
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.บางบ่อ ปี67 28-03-2024
×

MOIT7

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายชื่อผู้มีผลการประเมินปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และ ระดับดีมาก รอบ 2 ปี 2566 28-03-2024
2 หลักฐานประกาศรายงานประเมินผล 28-03-2024
3 ผยแพร่รายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรก รอบ 2 ปี 2566 28-03-2024
4 บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ระดับดีเด่น ระดับดีมาก รอบ 2 ปี 2566 28-03-2024
5 บันทึกข้อความ รายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากร ระดับดีเด่น ระดับดีมาก รอบ 2 ปี 2566 28-03-2024
×

MOIT8

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติ ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 28-03-2024
2 4.ภาพกิจกรรม รายงานผลการดำเนินโครงการอบรม ITA 28-03-2024
3 รายงานโครงการอบรม ITA สำหรับคณะกรรมการ HRD 28-03-2024
4 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการโครงกา 28-03-2024
5 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2566 24-03-2023
×

MOIT9

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่คู่มือรับร้องร้องเรียนการบริการและการทุจริต 28-03-2024
2 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน 66 24-03-2023
3 แบบฟอร์มเผยแพร่การจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 66 24-03-2023
4 แบบตอบกลับผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน ไตรมาส 2 ปี 2566 24-03-2023
5 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเศบุคลากรใหม่หัวใจ ITA ปีงบฯ 2565 02-03-2022
×

MOIT10

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์6เดือน 28-03-2024
2 สรุปผลประพฤติมิชอบ 28-03-2024
3 สรุปผลเรื่องร้องเรียน 28-03-2024
4 บันทึกข้อความสรุปผลการดำเนินงานรับเรื่องร้องทุกข์6เดือน 28-03-2024
5 สรุปวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 15-09-2023
×

MOIT11

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ส่งแผนการดำเนินงานปฏิบัติงาน ITA ไตรมาส 4 15-09-2023
2 ส่งแผนการดำเนินงานปฏิบัติงาน ITA ไตรมาส 4 15-09-2023
3 บันทึกรายงานสรุปผลโครงการ 15-09-2023
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาส 4 ปี 2566 15-09-2023
5 รายงานการดำเนินงานโครงการ ไตรมาส3.66 20-06-2023
×

MOIT12

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 เผยแพร่คำสั่งหรือประกาศประเด็น1ถึง5 28-03-2024
2 หลักฐานการแจ้งเวียนประเด็น1ถึง5 28-03-2024
3 คำสั่งหรือประกาศประเด็น1ถึง5 28-03-2024
4 บันทึกข้อความที่ผู้บริหารลงนาม 28-03-2024
5 ประกาศเจตนารมณ์infographic 28-03-2024
×

MOIT13

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกข้อความ เกณฑ์จริยธรรม 28-03-2024
2 รายงานการประเมินการดำเนินงานตามแนวทางปฏิัติของหน่วยงาน 28-03-2024
3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูล 28-03-2024
4 รายงานการดำเนินการตามแนวปฏิบัติจริยธรรม 24-03-2023
5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 24-03-2023
×

MOIT14

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขอเผยแพร่แนวทางขอยืมวัสดุ 28-03-2024
2 แจ้งเวียนแนวทางขอยืมวัสดุ 28-03-2024
3 แนวทางขอยืมวัสดุสิ้นเปลือง 28-03-2024
4 แนวทางขอยืมวัสดุคงรูป 28-03-2024
5 บันทึกข้อความ แนวทางขอยืมวัสดุ 28-03-2024
×

MOIT15

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกข้อความผู้บริหารแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 28-03-2024
2 เผยแพร่แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 28-03-2024
3 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม 28-03-2024
4 เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 28-03-2024
5 แผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต 28-03-2024
×

MOIT16

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานแผนปฏิบัติการจริยธรรม 28-03-2024
2 เผยแพร่แผนปฏิบัติการจริยธรรม 28-03-2024
3 บันทึกข้อความแผนปฏิบัติการจริยธรรม 28-03-2024
4 แบบฟอร์มเผยอพร่การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต 28-03-2024
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการปราบปรามทุจริต 28-03-2024
×

MOIT17

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รูปเล่มรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 28-03-2024
2 รายงานผู้บริหารรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 28-03-2024
3 บันทึกขออนุมัติจัดประชุมการทำแผน 28-03-2024
4 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบแผนบริหารความเสี่ยงทุจริต 28-03-2024
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ 28-03-2024
×

MOIT18

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 เผยแพร่มาตรการป้องกันการทุจริต 28-03-2024
2 หลักฐานการแจ้งเวียนมาตรการป้องกันการทุจริต 28-03-2024
3 บันทึกข้อความมาตรการป้องกันการทุจริต 28-03-2024
4 มาตรการป้องกันการทุจริต 28-03-2024
5 มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตและเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน 31-03-2023
×

MOIT19

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการเรี่ยไร2567 28-03-2024
2 รายงานการเรี่ยไร2567 28-03-2024
3 บันทึกข้อความรายงานการเรี่ยไร2567 28-03-2024
4 MOPH Solicit Report System _ MSRSจำนวนของขวัญ มูลค่าเกิน 3,000 บาท 15-09-2023
5 MOPH Solicit Report System _ MSRSกรณีที่หน่วยงานดำเนินการเรี่ยไร 15-09-2023
×

MOIT20

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 28-03-2024
2 ภาพกิจกรรม รายชื่อ 28-03-2024
3 บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการอบรมต้านทุจริต 28-03-2024
4 โครงการและขออนุญาตเผยแพร่ 28-03-2024
5 รายงานผลโครงการอบรมและขออนุญาตเผยแพร่ 28-03-2024
×

MOIT21

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 เผยแพร่เจตจำนงสุจริตและเคารพสิทธิมนุษยชน 28-03-2024
2 ภาพแสดงการประชุมเจตจำนงสุจริตและเคารพสิทธิมนุษยชน 28-03-2024
3 เจตนารมณ์เจตจำนงสุจริตและเคารพสิทธิมนุษยชน 28-03-2024
4 บันทึกข้อความเจตจำนงสุจริตและเคารพสิทธิมนุษยชน 28-03-2024
5 ประกาศเจตนารมณ์แนวทางการจัดซื้อยา 2566 31-03-2023
×

MOIT22

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกข้อความคู่มือการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน 28-03-2024
2 เผยแพร่คู่มือการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน 28-03-2024
3 บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน 28-03-2024
4 คู่มือการล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน 28-03-2024
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ล่วงละเมิด 15-09-2023
×

MOIT23

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 23-08-2022
2 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการป้องกันละเมิดทางเพศ 23-08-2022
3 รายงานกำกับติดตามการการล่วงละเมิดทางเพศ 23-08-2022
4 ประกาศเจตนารมการป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดฯ ปีงบฯ 65 02-03-2022
5 บันทึกรายงานผลการการป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ปีงบฯ 65 02-03-2022
×

MOIT24

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน 01-09-2021
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิด ปี2564 12-03-2021
3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โรงพยาบาลบางบ่อ 12-03-2021
4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
Engine By Powered by: Wasu