ITA โรงพยาบาลบางบ่อ
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐาน 2018-10-05

ข้อมูเพิ่มเติม

รายละเอียด ITA โรงพยาบาลบางบ่อ:

×

MOIT1

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ประกาศทบทวนแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2566 26-12-2022
2 บันทึกรายงานผลดำเนินงานเว็บไซต์ ปี 2565 26-12-2022
3 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์เวบไซต์ แบบฟอร์มเผยแพร่ คำสั่งผู้ได้รับคำสั่งเผยแพร่ 2566 26-12-2022
4 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลดำเนินการผ่านเว็บไซต์ปี 2566 26-12-2022
5 อนุมัติให้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินการเผยแพร่เวบไซต์ 14-12-2021
×

MOIT2

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน เรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ 26-12-2022
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีหน่วยงาน ปี 2566 26-12-2022
3 ผลการใช้จ่ายตามแผนใช้จ่ายประจำปีหน่วยงาน ปี 2565 26-12-2022
4 บันทึกรายงานผลดำเนินการตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ 2565 26-12-2022
5 สรุปรายงานสถิติ ปีงบประมาณ 2565 26-12-2022
×

MOIT3

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ปีงบ2565 26-12-2022
2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 26-12-2022
3 แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 26-12-2022
4 รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 25-12-2021
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2564 14-12-2021
×

MOIT4

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หลักฐานการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ไม่เกินแสน ไตรมาส 4 15-09-2023
2 หลักฐานการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ เกินแสน ไตรมาส 4 15-09-2023
3 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 ไตรมาส 4 15-09-2023
4 บันทึกผู้บริหารรับทราบรายงานผลการดำเนินการตามแผน ไตรมาส 4 15-09-2023
5 หลักฐานการจัดซื้อวัสดุสำนักงานต่ำกว่าแสน ไตรมาส 3 20-06-2023
×

MOIT5

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบ สขร_ ส.ค. 66 15-09-2023
2 แบบ สขร_ ก.ย. 66 15-09-2023
3 แบบ สขร_ ก.ค. 66 15-09-2023
4 บันทึกผู้บริหารรับทราบรายงานแบบ สขร. ไตรมาส 4 15-09-2023
5 แบบ สขร_ประจำเดือน มิ.ย. 2566 20-06-2023
×

MOIT6

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2566 24-03-2023
2 แบบฟอร์มเผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางบ่อ 66 24-03-2023
3 บันทึกรายงานนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์ 24-03-2023
4 แผนปฎิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางบ่อ 66 24-03-2023
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางบ่อ 66 24-03-2023
×

MOIT7

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ภาพถ่ายการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ดีเด่น-ดีมาก รอบ 1 ปีงบฯ 2566 24-03-2023
2 บันทึกขอรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบ 1 ปี 2566 24-03-2023
3 บัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปี 2566 ระดับดีมาก 24-03-2023
4 บัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น 24-03-2023
5 หลักฐานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์กรปีงบฯ 2565 02-03-2022
×

MOIT8

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุขปีงบประมาณ 2566 24-03-2023
2 โครงการ HAPPY BBH 2023 เก่ง ดี มีสุข 2566 24-03-2023
3 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมบุคลากร Happy BBH เก่ง ดี มีสุข 2566 24-03-2023
4 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ Happy BBH เก่ง ดี มีสุข 2566 24-03-2023
5 แบบฟอร์มเผยแพร่โครงการอบรมป้องกันทุจริตปี 2566 24-03-2023
×

MOIT9

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกรายงานผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน 66 24-03-2023
2 แบบฟอร์มเผยแพร่การจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 66 24-03-2023
3 แบบตอบกลับผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน ไตรมาส 2 ปี 2566 24-03-2023
4 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเศบุคลากรใหม่หัวใจ ITA ปีงบฯ 2565 02-03-2022
5 รายงานเสนอผู้บริการรับทราบรายงานโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบ 2565 02-03-2022
×

MOIT10

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 สรุปวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขข้อร้องเรียน 15-09-2023
2 สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ 15-09-2023
3 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 15-09-2023
4 บันทึกรายงานเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ 6 เดือน ปี 66 24-03-2023
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 24-03-2023
×

MOIT11

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ส่งแผนการดำเนินงานปฏิบัติงาน ITA ไตรมาส 4 15-09-2023
2 ส่งแผนการดำเนินงานปฏิบัติงาน ITA ไตรมาส 4 15-09-2023
3 บันทึกรายงานสรุปผลโครงการ 15-09-2023
4 รายงานผลการดำเนินงานโครงการ ไตรมาส 4 ปี 2566 15-09-2023
5 รายงานการดำเนินงานโครงการ ไตรมาส3.66 20-06-2023
×

MOIT12

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ 15-09-2023
2 บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการรับสินบน 15-09-2023
3 แบบรายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันการรับสินบน 15-09-2023
4 ฟอร์มรายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันการรับสินบนบนเว็บไซต์ 15-09-2023
5 รายงานการรับสินบน 15-09-2023
×

MOIT13

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานการดำเนินการตามแนวปฏิบัติจริยธรรม 24-03-2023
2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 24-03-2023
3 แบบประเมินการดำเนินการตามจริยธรรมการซื้อยา66 24-03-2023
4 รายงานป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
5 บันทึกรายงานร่การกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 4 ปีงบฯ 2565 23-08-2022
×

MOIT14

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุ 15-09-2023
2 ขอรายงานรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางปฏิบัติการยืมพัสดุบนเว็บไซต์ 15-09-2023
3 หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏบัติการยืมพัสดุ2566 24-03-2023
4 แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ปีงบฯ 2565 24-03-2023
5 บันทึกขอรายงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ และขออนุมัติเผยแพร่ 24-03-2023
×

MOIT15

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤตมิชอบ ประจำปีงบประมาณ 2566 15-11-2023
2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม รพ.บางบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 15-11-2023
3 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤตมิชอบ 15-11-2022
4 แผนงานจริยธรรม 2566 15-11-2022
5 ขออนุมัติเผยแพร่เว็บไซต์ฯ เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริต 24-03-2023
×

MOIT16

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกรายงานผลการปฏิบัติตามแผน 15-09-2023
2 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนบนweb 15-09-2023
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ 15-09-2023
4 รายงานกำกับติดตามแผนจริยธรรม และส่งเสริมจริยธรรม ชมรมจริยธรรม 15-09-2023
5 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม 2566 31-03-2023
×

MOIT17

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขอเผยแพร่หน่วยงานประเมินความเสี่ยงทุจริต 15-09-2023
2 รายงานผลบันทึกข้อความหน่วยงานประเมินความเสี่ยงทุจริต 15-09-2023
3 บันทึกข้อความหน่วยงานประเมินความเสี่ยงทุจริต 15-09-2023
4 รายงานผลแผนบริหารความเสี่ยง 15-09-2023
5 สรุปรายงานการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 31-03-2023
×

MOIT18

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 มาตรการป้องกันความเสี่ยงทุจริตและเกี่ยวกับประโยชน์ทับซ้อน 31-03-2023
2 หนังสือแจ้งเวียนมาตรการป้องกันทุจริต2566 24-03-2023
3 แบบฟอร์มเผยแพร่มาตรการป้องกันปราบปรามทุจริต 24-03-2023
4 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ซับซ้อน ปีงบฯ 65 02-03-2022
5 รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบฯ 65 02-03-2022
×

MOIT19

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 MOPH Solicit Report System _ MSRSจำนวนของขวัญ มูลค่าเกิน 3,000 บาท 15-09-2023
2 MOPH Solicit Report System _ MSRSกรณีที่หน่วยงานดำเนินการเรี่ยไร 15-09-2023
3 MOPH Solicit Report System _ MSRS 15-09-2023
4 MOPH Solicit Report System _ MSRS จำนวนของขวัญ มูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท 15-09-2023
5 แบบฟอร์มเผยแพร่การเรี่ยไร และการรับของขวัญและการรับของไม่เกิน3,000 และ เกิน3,000 บาท 15-09-2023
×

MOIT20

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤตมิชอบ 31-03-2023
2 โครงการ HAPPY BBH 2023 เก่ง ดี มีสุข 2566 31-03-2023
3 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
4 รายงานการอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
5 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
×

MOIT21

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ประกาศเจตนารมณ์แนวทางการจัดซื้อยา 2566 31-03-2023
2 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศ 2566 31-03-2023
3 บันทึกรายงานเจตนารมณ์สุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ 2566 31-03-2023
4 ประกาศเจตนารมณ์สุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ 2566 31-03-2023
5 ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บการประกาศเจตนารมณ์สุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ 2566 31-03-2023
×

MOIT22

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มเผยแพร่ล่วงละเมิด 15-09-2023
2 รายงานผลการดำเนินตามแนวทางปฏิบัติที่เคราะสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน 15-09-2023
3 รายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 15-09-2023
4 รายงานgoogle form การแก้ไขปัญหาล่วงละเมิด 15-09-2023
5 หนังสือแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏฺิบัติารป้องกันแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศ 24-03-2023
×

MOIT23

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 23-08-2022
2 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการป้องกันละเมิดทางเพศ 23-08-2022
3 รายงานกำกับติดตามการการล่วงละเมิดทางเพศ 23-08-2022
4 ประกาศเจตนารมการป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดฯ ปีงบฯ 65 02-03-2022
5 บันทึกรายงานผลการการป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ปีงบฯ 65 02-03-2022
×

MOIT24

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน 01-09-2021
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิด ปี2564 12-03-2021
3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โรงพยาบาลบางบ่อ 12-03-2021
4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
Engine By Powered by: Wasu