ITA โรงพยาบาลบางบ่อ
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐาน 2018-10-05

ข้อมูเพิ่มเติม

รายละเอียด ITA โรงพยาบาลบางบ่อ:

×

MOIT1

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ประกาศทบทวนแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 2566 26-12-2022
2 บันทึกรายงานผลดำเนินงานเว็บไซต์ ปี 2565 26-12-2022
3 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์เวบไซต์ แบบฟอร์มเผยแพร่ คำสั่งผู้ได้รับคำสั่งเผยแพร่ 2566 26-12-2022
4 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลดำเนินการผ่านเว็บไซต์ปี 2566 26-12-2022
5 อนุมัติให้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินการเผยแพร่เวบไซต์ 14-12-2021
×

MOIT2

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานเรื่องร้องเรียนรอบ 12 เดือน เรื่องทุจริตประพฤติมิชอบ 26-12-2022
2 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีหน่วยงาน ปี 2566 26-12-2022
3 ผลการใช้จ่ายตามแผนใช้จ่ายประจำปีหน่วยงาน ปี 2565 26-12-2022
4 บันทึกรายงานผลดำเนินการตามแผนใช้จ่ายงบประมาณ 2565 26-12-2022
5 สรุปรายงานสถิติ ปีงบประมาณ 2565 26-12-2022
×

MOIT3

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกรายงานผลการดำเนินการจัดหาพัสดุ ปีงบ2565 26-12-2022
2 สรุปรายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 26-12-2022
3 แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการวิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 26-12-2022
4 รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 25-12-2021
5 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2564 14-12-2021
×

MOIT4

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2566 ไตรมาส 2 24-03-2023
2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ไตรมาส 2 24-03-2023
3 บันทึกแผนจัดซื้อจัดจ้าง 24-03-2023
4 บันทึกขอลงเว็บ(วงวงเงินไม่เกิน1แสนและเกิน1แสน) 24-03-2023
5 ชุดใบสำคัญรับเงินจัดซื้อต่ำกว่าแสน ไตรมาส 2.66 24-03-2023
×

MOIT5

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบ สขร_ประจำเดือน ม.ค.66 ครุภัณฑ์ 24-03-2023
2 แบบ สขร_ประจำเดือน ม.ค 66 วัสดุบริโภค 24-03-2023
3 แบบ สขร_ประจำเดือน ธ.ค.65 เวชภัณฑ์มิใช่ยา 24-03-2023
4 แบบ สขร_ประจำเดือน ธ.ค.65 วัสดุทั่วไป 24-03-2023
5 แบบ สขร_ประจำเดือน ธ.ค.65 ครุภัรฑ์ 24-03-2023
×

MOIT6

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนปฎิบัติงานการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางบ่อ 66 24-03-2023
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลบางบ่อ 66 24-03-2023
3 แผนปฎิบัติงานโครงการ HRD 65 02-03-2022
4 บันทึกรับทราบนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล และขออนุมัติเผยแพร่ฯ 02-03-2022
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.บางบ่อ ปีงบฯ 65 02-03-2022
×

MOIT7

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ภาพถ่ายการติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ดีเด่น-ดีมาก รอบ 1 ปีงบฯ 2566 24-03-2023
2 บันทึกขอรายงานผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรระดับดีเด่น และระดับดีมาก รอบ 1 ปี 2566 24-03-2023
3 บัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปี 2566 ระดับดีมาก 24-03-2023
4 บัญชีรายชื่อผู้มีผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบ 1 ประจำปี 2566 ระดับดีเด่น 24-03-2023
5 หลักฐานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์กรปีงบฯ 2565 02-03-2022
×

MOIT8

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมบุคลากร Happy BBH เก่ง ดี มีสุข 2566 24-03-2023
2 ภาพกิจกรรมโครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ Happy BBH เก่ง ดี มีสุข 2566 24-03-2023
3 แบบฟอร์มเผยแพร่แโครงการอบรมป้องกันทุจริตปี 2566 24-03-2023
4 บันทึกเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานโครงการอรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ Happy BBH เก่ง ดี มีสุข 2566 24-03-2023
5 บันทึกขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็ปไซต์หน่วยงาน โครงการอบรมบุคลากรเชิงปฏิบัติการ 2566 24-03-2023
×

MOIT9

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มเผยแพร่การจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน 66 24-03-2023
2 แบบตอบกลับผู้ร้องเรียนภายใน 15 วัน ไตรมาส 2 ปี 2566 24-03-2023
3 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเศบุคลากรใหม่หัวใจ ITA ปีงบฯ 2565 02-03-2022
4 รายงานเสนอผู้บริการรับทราบรายงานโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบ 2565 02-03-2022
5 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถสูงพัฒนาจริยธรรมป้องกันกระทำผิดวินัย ปีงบฯ65 02-03-2022
×

MOIT10

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 24-03-2023
2 หน่วยงานมีข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน 24-03-2023
3 บันทึกรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนและขออุมัติเผยแพร่ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
4 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการบริการ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
5 คู่มือการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
×

MOIT11

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มเผยแพร่ การดำเนินงานโครงการที่มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 66 24-03-2023
2 บันทึกข้อความรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนไตรมาส 4 ปี2565 23-08-2022
3 สถิติข้อร้องเรียน รพ.บางบ่อ 1 ต.ค.64-16 ส.ค.65 ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
4 รายงานสรุปวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4 ปีงบ 2565 ล่าสุด 23-08-2022
5 แบบรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4 ปีงบ 2565 23-08-2022
×

MOIT12

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือแจ้งเวียน รับทราบมาตรการรับสินบน ปีงบฯ 2566 24-03-2023
2 ขออนุมัติเผยแพร่เว็บไซต์ฯ มาตรการป้องกันการรับสินบน 24-03-2023
3 6.มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 24-03-2023
4 5.มาตรการรับของแถมพิเศษ 24-03-2023
5 4.มาตรการป้องกันการทุจริต และการแก้ไขกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ 24-03-2023
×

MOIT13

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานการดำเนินการตามแนวปฏิบัติจริยธรรม 24-03-2023
2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 24-03-2023
3 แบบประเมินการดำเนินการตามจริยธรรมการซื้อยา66 24-03-2023
4 รายงานป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
5 บันทึกรายงานร่การกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 4 ปีงบฯ 2565 23-08-2022
×

MOIT14

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏบัติการยืมพัสดุ2566 24-03-2023
2 แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ปีงบฯ 2565 24-03-2023
3 บันทึกขอรายงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ และขออนุมัติเผยแพร่ 24-03-2023
4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุสิ้นเปลือง ปีงบฯ 2565 24-03-2023
5 คำสั่งแนวทางการยืมพัสดุของทางราชการ ปีงบฯ 2565 24-03-2023
×

MOIT15

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนป้องกันและปราบปรามทุจริตและประพฤตมิชอบ 24-03-2023
2 แผนงานจริยธรรม 2566 24-03-2023
3 ขออนุมัติเผยแพร่เว็บไซต์ฯ เผยแพร่แผนป้องกันการทุจริต 24-03-2023
4 หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏบัติการยืมพัสดุ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
5 แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุปะเภทใช้สิ้นเปลือง ปีงบฯ 2565 02-03-2022
×

MOIT16

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ผลกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบรามการทุจริตและประพฤตมิชอบ 24-03-2023
2 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบฯ 2565 02-03-2022
3 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบทรามทุจริต ปีงบฯ 2565 02-03-2022
4 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนป้องกันทุจริต และจริยธรรม ปีงบฯ 65 02-03-2022
5 บันทึกรายงานและขออนุมัติเผยแพร่แผนป้องกันทุจริตและแผนจริยธรรม ปีงบฯ 2565 02-03-2022
×

MOIT17

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 MOIT17 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน 24-03-2023
2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 24-03-2023
3 รายงานผู้บริหารรับทราบแผนความเสี่ยง 24-03-2023
4 ขออนุมัติจัดประชุมทำแผนความเสี่ยง 24-03-2023
5 สรุปผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ปีงบ 2565 23-08-2022
×

MOIT18

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือแจ้งเวียนมาตรการป้องกันทุจริต2566 24-03-2023
2 แบบฟอร์มเผยแพร่มาตรการป้องกันปราบปรามทุจริต 24-03-2023
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ซับซ้อน ปีงบฯ 65 02-03-2022
4 รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบฯ 65 02-03-2022
5 ภาพกิจกรรมการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบฯ 65 02-03-2022
×

MOIT19

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มเผยแพร่การเรี่ยไร และการรับของขวัญ 2566 24-03-2023
2 บันทึกการรายงานผลการดำเนินงานเรี่ยไร และการรับของขวัญ 24-03-2023
3 การรายงานการเรี่ยไรมีส่วนเรี่ยไร 24-03-2023
4 การรายงานการเรี่ยไรของขวัญมากกว่า3000 24-03-2023
5 การรายงานการเรี่ยไรของขวัญต่ำ3000 24-03-2023
×

MOIT20

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายชื่อผู้เข้าอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
2 รายงานการอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
3 ภาพกิจกรรมการอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
5 บันทึกขออนุญาตจัดอบรมให้ความรู้ผลประโยชน์ทับซ้อน หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 2566 24-03-2023
×

MOIT21

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ประกาศเจตนารมย์เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร มี.ค. 66 24-03-2023
2 แบบฟอร์มเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 24-03-2023
3 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์2566 24-03-2023
4 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบฯ 2565 02-03-2022
5 ภาพการจัดอบรมหลักสูตรต้ายทุจริตศึกษา ปีงบฯ 2565 02-03-2022
×

MOIT22

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏฺิบัติารป้องกันแก้ไขการล่วงละเมิดทางเพศ 24-03-2023
2 รายงานgoogle form การล่วงละเมิดทางเพศ ประจำปี 2566 24-03-2023
3 แบบฟอร์มเผยแพร่ล่วงละเมิด 24-03-2023
4 คู่มือป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ปีงบฯ 65 24-03-2023
5 ขอรายงานผล อนุมัติเผยแพร่การป้องกันและแก้ปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศ 24-03-2023
×

MOIT23

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 23-08-2022
2 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการป้องกันละเมิดทางเพศ 23-08-2022
3 รายงานกำกับติดตามการการล่วงละเมิดทางเพศ 23-08-2022
4 ประกาศเจตนารมการป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดฯ ปีงบฯ 65 02-03-2022
5 บันทึกรายงานผลการการป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ปีงบฯ 65 02-03-2022
×

MOIT24

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน 01-09-2021
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิด ปี2564 12-03-2021
3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โรงพยาบาลบางบ่อ 12-03-2021
4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
Engine By Powered by: Wasu