ITA โรงพยาบาลบางบ่อ
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐาน 2018-10-05

ข้อมูเพิ่มเติม

รายละเอียด ITA โรงพยาบาลบางบ่อ:

×

MOIT1

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 อนุมัติให้ติดประกาศประชาสัมพันธ์ผู้ดำเนินการเผยแพร่เวบไซต์ 14-12-2021
2 รายงานผลดำเนินการเว็บไซต์ ร พ บางบ่อ ปีงบประมาณ64 14-12-2021
3 ประกาศการเผยแพร่ข้อมูลของ ร พ บางบ่อ 14-12-2021
4 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หน่วยงาน ปี 2565 14-12-2021
5 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ 25-11-2020
×

MOIT2

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสืออนุมัติแผนเงินบำรุงประจำปีงบประมาณ2565 29-12-2021
2 ข้อร้องเรียน รอบ 6 เดื่อนหลังปี 64 29-12-2021
3 17.5แบบฟอร์มขอเผยแพร่แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1) 29-12-2021
4 17.4แบบฟอร์มขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากร 29-12-2021
5 17.3แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลดำเนินงานตามกรอบ 29-12-2021
×

MOIT3

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564 25-12-2021
2 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ2564 14-12-2021
3 รายงานวิเคราะห์ผลจัดซื้อจัดจ้างปี 2563 ฉบับสมบูรณ์ 25-11-2020
4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 25-11-2020
5 บันทึกรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2563 25-11-2020
×

MOIT4

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มเผยแพร่ ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
2 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 ไตรมาส 4 23-08-2022
3 บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 4 23-08-2022
4 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี2565 ไตรมาส 3 21-06-2022
5 แบบฟอร์มใขอเผยแพร่รายงานผลจัดซื้อไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2565 21-06-2022
×

MOIT5

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบ สขร_ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส.ค.65 23-08-2022
2 แบบ สขร_ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ มิ.ย.65 23-08-2022
3 แบบ สขร_ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.ค.65 23-08-2022
4 แบบ สขร_ วัสดุยานพาหนะ มิ.ย.65 23-08-2022
5 แบบ สขร_ วัสดุยานพาหนะ ก.ค.65 23-08-2022
×

MOIT6

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนปฎิบัติงานโครงการ HRD 65 02-03-2022
2 บันทึกรับทราบนโยบายการบริการทรัพยากรบุคคล และขออนุมัติเผยแพร่ฯ 02-03-2022
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รพ.บางบ่อ ปีงบฯ 65 02-03-2022
4 การแสดงนโยบายการบริหารทรับยากรบุคคล 09-03-2021
5 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
×

MOIT7

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หลักฐานการประชุมชี้แจงการดำเนินงานกับเจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์กรปีงบฯ 2565 02-03-2022
2 ประกาศ มาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงานและดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่การปฏิบัติงานและการดำเนินการ กัลเจ้าหน้าที่ผู้มีผลงานต่ำ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
4 บันทึกรายงานประกาศมาตรการ การดำเนินการรกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ ปีงบฯ 65 02-03-2022
5 บันทึกขอนุมัติแจ้งเวียนประกาศมาตรการบริหารผลการปฏิบัติงานต่ำ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
×

MOIT8

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลพิจารณาความดีความชอบ รอบ 1 ปี 2565 21-06-2022
2 รายชื่อ เลื่อน ดีเด่น ลูกจ้างประจำ รอบ 1 2565 21-06-2022
3 รายชื่อ เลื่อน ดีมาก ดีเด่น ข้าราชการ รอบ 1 2565 21-06-2022
4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ผลการปฏิบัติราชการ รอบที่1 ปี2565 21-06-2022
5 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 21-06-2022
×

MOIT9

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการปฐมนิเศบุคลากรใหม่หัวใจ ITA ปีงบฯ 2565 02-03-2022
2 รายงานเสนอผู้บริการรับทราบรายงานโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ปีงบ 2565 02-03-2022
3 ภาพกิจกรรมโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถสูงพัฒนาจริยธรรมป้องกันกระทำผิดวินัย ปีงบฯ65 02-03-2022
4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่การอบรมเจ้าหน้าที่ใหม่หัวใจ ITA ปีงบฯ 2565 02-03-2022
5 บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาผู้มีความสามารถสูงพัฒนาจริยธรรมป้องกันกระทำผิดวินัย 02-03-2022
×

MOIT10

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกรายงานการจัดการเรื่องร้องเรียนและขออุมัติเผยแพร่ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
2 คู่มือการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการบริการ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
3 คู่มือการดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตประพฤติมิชอบ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
4 หนังสือตอบรายงานข้อร้องเรียนให้ผู้รับบริการทราบ 01-09-2021
5 แบบรายงานการดำเนินงานให้ผู้ร้องเรียนทราบ 01-09-2021
×

MOIT11

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกข้อความรายงานสรุปเรื่องร้องเรียนไตรมาส 4 ปี2565 23-08-2022
2 สถิติข้อร้องเรียน รพ.บางบ่อ 1 ต.ค.64-16 ส.ค.65 ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
3 รายงานสรุปวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4 ปีงบ 2565 ล่าสุด 23-08-2022
4 แบบรายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ไตรมาส 4 ปีงบ 2565 23-08-2022
5 แบบฟอร์มเผยแพร่การกำกับติดตามข้อร้องเรียน ไตรมาส 4 ปีงบฯ2565 23-08-2022
×

MOIT12

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกรายงานการดำเนินงานโครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
2 เอกสารประกอบ .I.T.A ปี65 23-08-2022
3 หลักฐานการเข้าร่วมประชุมกับอบต.ท้องถิ่นโครงการไข้เลือดออก ไตรมาส 4 ปี2565 23-08-2022
4 รูปภาพการดำเนินงานโครงการไข้เลิอด ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
5 โครงการไข้เลือดออกและแผน ปี2565 21-06-2022
×

MOIT13

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานป้องกันการรับสินบน ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
2 บันทึกรายงานร่การกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ไตรมาส 4 ปีงบฯ 2565 23-08-2022
3 หนังสือแจ้งเวียน รับทราบมาตรการรับสินบน ปีงบฯ 2565 02-03-2022
4 ขออนุมัติเผยแพร่เว็บไซต์ฯ มาตรการป้องกันการรับสินบน 02-03-2022
5 มาตรการการจัดสวัสดิการภายในสถานพยาบาล 02-03-2022
×

MOIT14

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแนวทางเกณฑ์จริยธรรมจัดซื้อจัดหายา 23-08-2022
2 บันทึกรายงานผลการติดตามแนวทางปฏิบัติจริยธรรมการจัดหายา ไตรมาส4 ปี 2565 23-08-2022
3 หนังสือแจ้งเวียน เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อยาและมิใช่ยา ปีงบฯ 2565 02-03-2022
4 ภาพประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร ปีงบฯ 2565 02-03-2022
5 ประกาศ แสดงเจตนารมณ์การต่อต้านากรทุจริต ปีงบฯ 65 02-03-2022
×

MOIT15

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏบัติการยืมพัสดุ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
2 แบบฟอร์มยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และพัสดุปะเภทใช้สิ้นเปลือง ปีงบฯ 2565 02-03-2022
3 บันทึกขอรายงานแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุ และขออนุมัติเผยแพร่ 02-03-2022
4 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและการยืมพัสดุสิ้นเปลือง ปีงบฯ 2565 02-03-2022
5 คำสั่งแนวทางการยืมพัสดุของทางราชการ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
×

MOIT16

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของหน่วยงาน ปีงบฯ 2565 02-03-2022
2 แผนปฎิบัติการป้องกันปราบทรามทุจริต ปีงบฯ 2565 02-03-2022
3 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนป้องกันทุจริต และจริยธรรม ปีงบฯ 65 02-03-2022
4 บันทึกรายงานและขออนุมัติเผยแพร่แผนป้องกันทุจริตและแผนจริยธรรม ปีงบฯ 2565 02-03-2022
5 ประกาศเจตจำนงสุจริต12032564 12-03-2021
×

MOIT17

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 สรุปผลการดำเนินงานชมรมจริยธรรม รอบ 12 เดือน ปีงบ 2565 23-08-2022
2 รายงานแกำกับติดตามตามแผนปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริต ไตรมาส4 ปี 2565 23-08-2022
3 แบบฟอร์มเผยแพร่แผนป้องกันทุจริต และจริยธรรม ปีงบฯ 65 23-08-2022
4 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันปีงบฯ2565 02-03-2022
5 แบบฟอร์มที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบฯ 65 02-03-2022
×

MOIT18

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ซับซ้อน ปีงบฯ 65 02-03-2022
2 รายงานการประชุมการวิเคราะห์ความเสี่ยง ปีงบฯ 65 02-03-2022
3 ภาพกิจกรรมการจัดประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบฯ 65 02-03-2022
4 บันทึกรับทราบรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ปีงบฯ 65 02-03-2022
5 รายงานผลการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม แบบฟอร์ม2 ไตรมาส 4 ปี 2564 01-09-2021
×

MOIT19

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานชมรมตาสับปะรด ไตรมาส 4 ปี 2565 23-08-2022
2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานชมรมตาสับปะรด 23-08-2022
3 รายงานผล ชมรมตาสับปะรด Strong ไตรมาส 2 3 21-06-2022
4 หนังสือแจ้งเวียน แนวทางปฏบัติเบิกพัสดุ ปีงบฯ 2565 02-03-2022
5 แบบฟอร์มเผยแพร่แนวทางการเบิกจ่ายพัสดุ ตามการวิเคราะห์ความเสี่ยง 02-03-2022
×

MOIT20

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานและเผยแพร่ผลการเรื่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด 23-08-2022
2 แบบฟอร์มเผยแพร่การรายงานการเรี่ยไร MOIT 20 23-08-2022
3 บันทึกหน้าเวบการรายงาน การเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด MOIT 20 23-08-2022
4 MOPH Solicit Report System _ MSRS MOIT20 เรี่ยไร 23-08-2022
5 MOPH Solicit Report System _ MSRS MOIT20 เช้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร2. 23-08-2022
×

MOIT21

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบฯ 2565 02-03-2022
2 ภาพการจัดอบรมหลักสูตรต้ายทุจริตศึกษา ปีงบฯ 2565 02-03-2022
3 แบบฟอร์มเผยแพร่การจัดอบรมหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ปีงบฯ 65 02-03-2022
4 บันทึกรายงานผลการจัดอบรมรมให้ความรู้ หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 02-03-2022
5 บันทึกขออนุมัติจัดทำโครงการพัฒนาจริยธรรมป้องกันกระทำผิดวินัย ปีงบฯ 65 02-03-2022
×

MOIT22

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ภาพประกาศเจตนารมณ์ผู้บริหาร ปีงบฯ 65 02-03-2022
2 ประกาศเจตนารมณ์สุจริตของผู้บริหาร ปีงบฯ 65 02-03-2022
3 บันทึกรายงานผลกิจกรรมและขอเผยแพร่การประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารฯ ปีงบฯ 65 02-03-2022
4 กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์2565 ปีงบฯ 65 02-03-2022
5 รายงานผลการการดำเนินงานกิจกรรมจิตพอเพียงต่อต้านทุจริต 01-09-2021
×

MOIT23

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 23-08-2022
2 แบบฟอร์มเผยแพร่ผลการป้องกันละเมิดทางเพศ 23-08-2022
3 รายงานกำกับติดตามการการล่วงละเมิดทางเพศ 23-08-2022
4 ประกาศเจตนารมการป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดฯ ปีงบฯ 65 02-03-2022
5 บันทึกรายงานผลการการป้องกันและแก้ไขปัญญาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ปีงบฯ 65 02-03-2022
×

MOIT24

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลกำกับติดตามการแก้ไขปัญหาล่วงละเมิดทางเพศในที่ทำงาน 01-09-2021
2 แบบรายงานผลการดำเนินงานมาตรการป้องกันปัญหาการล่วงละเมิด ปี2564 12-03-2021
3 แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ โรงพยาบาลบางบ่อ 12-03-2021
4 รายชื่อผู้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
5 ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 09-03-2021
Engine By Powered by: Wasu