โรงพยาบาลบางบ่อ(Bangbohospital)

 

ประวัติความเป็นมา
*********************************************************************************************
ข้อมูลทั่วไปโรงพยาบาลบางบ่อ
ข้อมูลโรงพยาบาล
ชื่อโรงพยาบาล : บางบ่อ
สถานที่ตั้ง : 89 หมู่ 1 ต. บางเพรียง อ. บางบ่อ จ. สมุทรปราการ 10560
พื้นที่ : 11 ไร่

เจ้าของ/ต้นสังกัด
สำนักงานปลัดกระทรวง / กระทรวงสาธารณสุข

ลักษณะบริการ
จำนวนเตียงผู้ป่วยใน 120 เตียง
ระดับของการให้บริการ : ทุติยภูมิ M2

ประวัติความเป็นมาของโรงพยาบาลบางบ่อ
พ.ศ. 2505 ได้ก่อสร้างเป็นอนามัยชั้น 1โดยเถ้าแก่เป้ง แซ่โค้ว คหบดีบางบ่อ ได้ซื้อที่ดิน 5 ไร่ และ
ประชาชนช่วยบริจาคสมทบทุน โดยไม่ต้องใช้งบประมาณทางราชการ
พ.ศ. 2519 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลอำเภอ 10 เตียง
พ.ศ. 2525 รัฐบาลได้จัดให้เป็นปี สมโภชรัตนโกสินทร์ 200 ปี ทางจังหวัดสมุทรปราการ ได้สร้าง
โรงพยาบาลสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี ที่อำเภอบางบ่อ
พ.ศ. 2527 ได้ก่อสร้างตึกอำนวยการ 5 ล้าน
พ.ศ. 2529 ได้ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 30 เตียง
พ.ศ. 2531 ได้ซื้อที่ดินเพิ่มจากเงินบริจาค
พ.ศ. 2532-2535 ทำผังหลักออกแบบอาคารผู้ป่วยนอก – ใน 4 ชั้น พร้อมทั้งทำแผนพัฒนาปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน
พ.ศ. 2536-2538 ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก – ใน 4 ชั้น และอาคารพักพยาบาล ยกฐานะเป็นโรงพยาบาลขนาด 60 เตียง
พ.ศ. 2540 ขยายเป็นโรงพยาบาล 90 เตียง โรงพยาบาล 90 เตียง เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวก, คอมพิวเตอร์ระบบ LAN ขยายห้องฉุกเฉิน
พ.ศ. 2548 เปิดแผนก ICU 4 เตียง เป็นโรงพยาบาลหลักประกันสังคม ผู้ป่วยใน ผ่าตัด คลอด เอกซเรย์ และทันตกรรม
พ.ศ. 2550 ดำเนินการก่อสร้างอาคารหลังใหม่ 4 ชั้น เพื่อขยายเป็นโรงพยาบาล 120 เตียง ได้รับงบจากกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2553 ได้รับการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ
พ.ศ. 2554 ขยายเป็นโรงพยาบาล 120 เตียง และได้รับการสนับสนุนงบประมาณไทยเข้มแข็ง สร้างอาคารพักเจ้าหน้าที่ 3 ชั้น

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ

นโยบายผู้อำนวยการ

ประกาศเจตจำนง

Engine By Powered by: Wasu