องค์กรแพทย์ โรงพยาบาลบางบ่อ

5 Terre

นพ.วี โรจนศิรประภา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ

5 Terre

นพ.ดวิษ จิระวิจิตรกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

อายุรแพทย์โรคไต

ประธานองค์กรแพทย์

แผนกศัลยกรรม

5 Terre

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ

ศัลยแพทย์ทั่วไป

 

5 Terre

นพ.นพดล อ่อนเอี่ยม

ศัลยแพทย์ทั่วไป

สูติแพทย์ทั่วไป

มะเร็งวิทยา (Gynae oncology)

แผนกอายุรกรรม

5 Terre

นพ.ไกรศรี งามสม

นายแพทย์ชำนาญการ

อายุรแพทย์ทั่วไป

 

5 Terre

นพ.พงศ์ชนะ สุขจิราวัฒน์

นายแพทย์ชำนาญการ

อายุรแพทย์ทั่วไป

 

5 Terre

นพ.ดวิษ จิระวิจิตรกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

อายุรแพทย์โรคไต

อายุรแพทย์ทั่วไป

5 Terre

พญ.ชุษณี ปองมงคล

นายแพทย์ชำนาญการ

อายุรแพทย์ทั่วไป

 

แผนกสูตินรีเวช

5 Terre

พญ.ธรณัส พราหมณี

นายแพทย์ชำนาญการ

สูติกรรมทั่วไป

 

แผนกกุมารเวชกรรม

5 Terre

พญ.อัญชลี เลาหพัชรินทร์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ

กุมารเวชกรรมทั่วไป

 

5 Terre

พญ.ธนิตา สุขสถิต

นายแพทย์ชำนาญการ

กุมารเวชกรรมทั่วไป

 

แผนกศัลยกรรมกระดูก

5 Terre

นพ.ชยพล ตรีขจรศักดิ์

นายแพทย์ชำนาญการ

ศัลยกรรมกระดูกทั่วไป

 

5 Terre

พญ.ศุภสุดา โชสิวสกุล

นายแพทย์ชำนาญการ

ศัลยกรรมกระดูกทั่วไป

 

แผนวิสัญญีแพทย์

5 Terre

นพ.ศิพงษ์ แตงแจ้ง

นายแพทย์ชำนาญการ

วิสัญญีแพทย์ทั่วไป

 

เวชศาสตร์ครอบครัว

5 Terre

นพ.มานิต นาควัน

นายแพทย์ชำนาญการ

เวชศาสตร์ครอบครัว

 

แผนกรังสีวินิจฉัย

5 Terre

พญ.นิศาชล รัศมี

นายแพทย์ชำนาญการ

รังสีวินิจฉัย

 

แผนกเวชปฎิบัติทั่วไป

5 Terre

นพ.อนุวัตร ดิเรกสุนทร

นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

 

 

5 Terre

นพ.ธนกฤต พุฒยางกูร

นายแพทย์ชำนาญการ

 

 

5 Terre

นพ.ชัยณัฐ สุรพิชญ์พงศ์

นายแพทย์ปฎิบัติการ

 

 

5 Terre

พญ.สุภามาศ ศิริสัมปทา

นายแพทย์ปฎิบัติการ

 

 

5 Terre

นพ.ณัฐชนก โรจน์ปติพงศกร

นายแพทย์ปฎิบัติการ

 

 

5 Terre

พญ.กนกจันทร์ อธิศักดิ์ชานนท์

นายแพทย์ปฎิบัติการ

 

 

5 Terre

พญ.ปาริชาต ชูชาติเชิดวงศ์

นายแพทย์ปฎิบัติการ

 

 

5 Terre

นพ.ชินพัฒษ์ นาคสุวรรณ

นายแพทย์ปฎิบัติการ

 

 

5 Terre

พญ.พิชชา โรจน์วราวัตร

นายแพทย์ปฎิบัติการ

 

 

Engine By Powered by: Wasu