การรับบริการตรวจโรคทั่วไปนอกเวลาที่ห้องฉุกเฉิกอาจได้รับบริการล่าช้า เนื่องจากห้องฉุกเฉิกมีผู้ป่วยจำนวนมากและให้บริการตามระดับความเร่งด่วนของผู้ให้บริการ กรณีไม่ฉุกเฉิกเร่งด่วน แนะนำตรวจในวันถัดไป

ภาพกิจกรรม "บุคลากรดีเด่น BBH ประจำปี ๒๕๖๕ "

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ

นโยบายผู้อำนวยการ

ประกาศเจตจำนง

ประกาศข้อมูลส่วนบุคคล PDPA