ภาพกิจกรรม "จิตพอเพียง ต่อต้านทุจริตในการปฏิบัติงานประจำวัน"

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

นายแพทย์วี โรจนศิรประภา

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ

ติดต่อสำนักผู้อำนวยการ
02-3381192 ต่อ 222

นโยบายผู้อำนวยการ

ประกาศเจตจำนง

Engine By Powered by: Wasu