ITA โรงพยาบาลบางบ่อ
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐาน 2018-10-05

ข้อมูเพิ่มเติม

รายละเอียด ITA โรงพยาบาลบางบ่อ:

×

EB1

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 27-11-2019
2 ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2018-12-20
×

EB2

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10-03-2020
2 บันทึกข้อความสั่งการเผยแพร่เสนอกรอบแนวทาง ไตรมาส2 10-03-2020
3 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส2 10-03-2020
4 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 10-03-2020
5 ขอรายงานแผนจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 (ไม่รวมยาและเวชภัณฑ์) 13-12-2019
×

EB3

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หลักฐานเผยแพร่เวบกรมบัญชีกลางวงเงินสูงสุด 10-02-2020
2 หลักฐานเผยแพร่เวบกรมบัญชีกลางวงเงินเกิน 5,000 บาทขึ้นไป 10-02-2020
3 หนังสือเวียนเผยแพร่แนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง 10-02-2020
4 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 10-02-2020
5 บันทึกข้อความเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส 2 10-02-2020
×

EB4

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 สขร ก.พ 63 13-03-2020
2 สขร ม.ค.63 13-03-2020
3 สขร. ธ.ค.62 13-03-2020
4 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.พย.62 06-12-2562
5 รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.ตค.62 22-11-2562
×

EB5

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
2 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ 13-03-2020
3 รายงานการประชุมโครงการนมแม่ 10-02-2020
4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการแกนนำนมแม่ 10-02-2020
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินโครงการ 10-02-2020
×

EB6

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
2 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ 13-03-2020
3 รายงานการประชุม อบต.จัดทำแผน 10-02-2020
4 ภาพถ่าย อบต. ร่วมจัดทำแผนงาน โครงการ 10-02-2020
5 แผนงานโครงการถูกบรรจุในแผนร.พ. 10-02-2020
×

EB7

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่บนเวบไซต์ 13-03-2020
3 รายงานการประชุมการจัดทำโครงการ 10-02-2020
4 ภาพถ่ายกิจกรรมวันดำเนินโครงการ 10-02-2020
5 ผลการดำเนินโครงการ 10-02-2020
×

EB8

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผล ดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13-03-2020
2 แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13-03-2020
3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลที่ใช้ตามแนวทาง 13-03-2020
4 แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 13-03-2020
5 แนวทางการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางบ่อ ปีงบประมาณ2562 25-04-2019
×

EB9

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 อินโฟกราฟฟิค คกก จริยธรรม 10-03-2020
2 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขกรณีเกิดการร้องเรียน 10-02-2020
3 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 10-02-2020
4 วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมmoph 10-02-2020
5 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10-02-2020
×

EB10

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 10-02-2020
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 2019-05-21
×

EB11

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ประกาศและอนุมัติรายงานผลตามแผน 10-02-2020
2 บันทึกรับทราบรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2562 10-02-2020
3 สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการปี2562 10-02-2020
4 ผลการปฏิบัติราชการตามแผน2562 10-02-2020
5 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่การรายงานผลการปฏิบัติราชการ2562 10-02-2020
×

EB12

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไตรมาส1 ปี 2563 10-03-2020
2 บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตามแผนปี 63 ไตรมาส1 10-03-2020
3 การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 2019-05-21
×

EB13

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 13-03-2020
2 ประกาศมาตรการการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 10-03-2020
3 บันทึกข้อความเผยแพร่แนวทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 10-03-2020
4 แนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 10-03-2020
5 มาตรการการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 2019-04-25
×

EB14

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ภาพถ่ายการติดประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก 13-03-2020
2 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ก.ย. 2562 13-03-2020
3 บันทึกข้อความขออนุมัติเผยแพร่รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานระดับดีเด่น ดีมาก 13-03-2020
4 รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่น ดีมาก 2019-04-26
×

EB15

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ภาพถ่ายวันประกาศเจตนารมณ์11พ.ย.62 13-01-2020
2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 13-03-2020
3 แบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณะ 13-03-2020
4 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร 13-03-2020
5 นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ 13-03-2020
×

EB16

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน 13-03-2020
2 การติดประกาศแผนผังขั้นตอนการการจัดการข้อร้องเรียนในหน่วยงานกายภาพบำบัด 13-03-2020
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเรื่องคู่มือจัดการข้อร้องเรียน 13-03-2020
4 คำสั่งคณะกรรมการจัดการข้อร้องเรียนระดับจังหวัดปี2563 13-03-2020
5 ขออนุมัติเผยแพร่ผลเรื่องร้องเรียน 13-03-2020
×

EB17

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยราชการ 13-03-2020
2 มาตรการรับของแถม 13-03-2020
3 หนังสือแจ้งเวียนรับมาตรการป้องกันสินบนทุกรูปแบบ 13-03-2020
4 รายงานผลกำกับติดตามตามกรอบแนวทางการรับสินบน2563 ไตรมาส2 13-03-2020
5 แผนผังขั้นตอนกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์_25.4.62 25-05-2019
×

EB18

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมสุจริตปี2563 13-03-2020
2 ภาพกิจกรรมดำเนินส่งเสริมค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต 13-03-2020
3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะการเผยแพร่ข้อมูลสุจริต 13-03-2020
4 ขออนุมัติจัดประชุมกิจกรรมส่งเสริมค่านิยมสุจริต 13-03-2020
5 กิจกรรมการส่งเสริมค่านิยมสุจริตตามแผนHRD2563 10-03-2020
×

EB19

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน 13-03-2020
2 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อชมรมตาสับปะรด 13-03-2020
3 ชมรมตาสับปะรดSTRONG 13-03-2020
4 คำสั่งการรวมกลุ่มสมาชิกชมรมตาสับปะรด2563 13-03-2020
5 การจัดประชุมสมาชิกชมรมตาสับปะรด 13-03-2020
×

EB20

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบรายงานบทวิเคราะห์ 13-03-2020
2 สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 13-03-2020
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
4 ภาพกิจกรรมการจัดประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
×

EB21

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือแจ้งเวียนรับมาตรการป้องกันสินบนทุกรูปแบบ 13-03-2020
2 รายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
3 ประกาศใช้แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
4 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์และแบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
5 กรอบแนวทางปฏิบัติการรับบริจาคครุภัณฑ์รพ.บางบ่อ 13-03-2020
×

EB22

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายชื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28-02-2020
2 รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน 28-02-2020
3 ภาพประกอบการประชุม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 20-02-2020
4 ขออนุมัติเผยแพร่และแบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเวบไซต์การประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13-02-2020
5 ขออนุมัติจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 06-02-2020
×

EB23

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนปฏิบัติการป้องกันปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 10-03-2020
2 แผน timelime ป้องกันปราบทรามทุจริต2563 13-03-2020
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อเผนป้องกันปราบปรามทุจริต 13-03-2020
4 แผนป้องกันปราบปรามทุจริตITA 2019-04-21
×

EB24

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มการเผยแพร่การดำเนินงานชมรมจริยธรรม 13-03-2020
2 รายงานผลการกำกับติดตามชมรมคุณธรรมจริยธรรม แบบฟอร์ม2 13-03-2020
3 บันทึกขอรายงานการกำกับติดตามชมรมคุณธรรมจริยธรรมไตรมาส 2 13-03-2020
4 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลกำกับติดตามการป้องกันทุจริต 13-03-2020
5 รายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันปราบปรามทุจริตตามแผนไตรมาส 2 13-03-2020
×

EB25

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 13-03-2020
2 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม 13-03-2020
3 หนังสือแจ้งเวียนรับทราบมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 13-03-2020
4 สรุปประชุมชี้แจงการจัดทำกรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงาน 13-03-2020
5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์มาตรการ กลไก การวางระบบในการตรวจสอบ 13-03-2020
×

EB26

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 19แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อเภสัชกรรม 13-03-2020
2 ขออนุมัติเผยแพร่ขั้นตอนบริการเวชกรรมฟื้นฟู 13-03-2020
3 บันทึกขออนมุัติเผยแพร่งานเภสัชกรรม 13-03-2020
4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะขั้นตอนการรับบริการกายภาพบำบัด 13-03-2020
5 ขั้นตอนการรับบริการประเมินความพิการ 13-03-2020
Engine By Powered by: Wasu