ITA โรงพยาบาลบางบ่อ
ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 คู่มือแนวทางการตอบแบบสำรวจหลักฐาน 2018-10-05

ข้อมูเพิ่มเติม

รายละเอียด ITA โรงพยาบาลบางบ่อ:

×

EB1

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 27-11-2019
2 ผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2018-12-20
×

EB2

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3 08-06-2020
2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3 08-06-2020
3 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานไตรมาส3 08-06-2020
4 1.2ขอรายงานจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3 08-06-2020
5 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาส3.63 08-06-2020
×

EB3

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 08-06-2020
2 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ ปิด-ปลด ประกาศเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 08-06-2020
3 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 08-06-2020
4 ขอรายงานผลการดำเนินการตามโครงการ 08-06-2020
5 แสดงรายการจัดซื้อต่ำกว่า 5000 08-06-2020
×

EB4

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบ สขร. พ.ค.63 จ้างเหมา 08-06-2020
2 แบบ สขร พ.ค 63 ครุภัณฑ์สำนักงาน 08-06-2020
3 ขออนุมัติเผยแพร่สขร.พ.ค.63 08-06-2020
4 แบบ สขร. เม.ย.63 จ้างเหมา 08-06-2020
5 แบบ สขร เม.ย 63 ครภัณฑ์สำนักงาน 08-06-2020
×

EB5

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
2 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ 13-03-2020
3 รายงานการประชุมโครงการนมแม่ 10-02-2020
4 ภาพถ่ายกิจกรรมโครงการแกนนำนมแม่ 10-02-2020
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมดำเนินโครงการ 10-02-2020
×

EB6

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
2 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเวบไซต์ 13-03-2020
3 รายงานการประชุม อบต.จัดทำแผน 10-02-2020
4 ภาพถ่าย อบต. ร่วมจัดทำแผนงาน โครงการ 10-02-2020
5 แผนงานโครงการถูกบรรจุในแผนร.พ. 10-02-2020
×

EB7

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติจัดประชุมโครงการนมแม่ 13-03-2020
2 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่บนเวบไซต์ 13-03-2020
3 รายงานการประชุมการจัดทำโครงการ 10-02-2020
4 ภาพถ่ายกิจกรรมวันดำเนินโครงการ 10-02-2020
5 ผลการดำเนินโครงการ 10-02-2020
×

EB8

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายงานผล ดำเนินงานการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13-03-2020
2 แบบฟอร์มการเผยแพร่รายงานผลการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ 13-03-2020
3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลที่ใช้ตามแนวทาง 13-03-2020
4 แนวทางเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณ 13-03-2020
5 แนวทางการผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลบางบ่อ ปีงบประมาณ2562 25-04-2019
×

EB9

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 อินโฟกราฟฟิค คกก จริยธรรม 10-03-2020
2 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขกรณีเกิดการร้องเรียน 10-02-2020
3 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน 10-02-2020
4 วิสัยทัศน์พันธกิจค่านิยมmoph 10-02-2020
5 รายงานผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง 10-02-2020
×

EB10

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขออนุมัติเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 10-02-2020
2 แผนปฏิบัติราชการประจำปี2562 2019-05-21
×

EB11

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ประกาศและอนุมัติรายงานผลตามแผน 10-02-2020
2 บันทึกรับทราบรายงานประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติราชการ 2562 10-02-2020
3 สรุปรายงานผลการปฏิบัติราชการปี2562 10-02-2020
4 ผลการปฏิบัติราชการตามแผน2562 10-02-2020
5 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่การรายงานผลการปฏิบัติราชการ2562 10-02-2020
×

EB12

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ 08-06-2020
2 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 08-06-2020
3 รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานตามแผนปฎิบัติราชการ63 08-06-2020
4 ประกาศการกำกับติดตามการดำเนินตามแผนปฎิบัติราชการ63 08-06-2020
5 แบบรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ 08-06-2020
×

EB13

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หลักฐานหนังสือแจ้งเวียนชี้แจงมาตรฐานการปฏิบัติต่อผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 13-03-2020
2 ประกาศมาตรการการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 10-03-2020
3 บันทึกข้อความเผยแพร่แนวทางปฏิบัติกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 10-03-2020
4 แนวทางการบริหารเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์ต่ำ 10-03-2020
5 มาตรการการดำเนินการกับผู้มีผลสัมฤทธิ์งานต่ำ 2019-04-25
×

EB14

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ภาพถ่ายการติดประกาศรายชื่อ 1.63 08-06-2020
2 รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาผลปฏิบัติราชการดีเด่นดีมากครั้งที่1ปีงบ63 08-06-2020
3 ขออนุมัติเผยแพร่รายชื่อผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่นดีมากครั้งที่1ปีงบ63 08-06-2020
4 ภาพถ่ายการติดประกาศรายชื่อข้าราชการผู้มีผลปฏิบัติราชการดีเด่น ดีมาก 13-03-2020
5 ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการปฏิบัติราชการดีเด่น ก.ย. 2562 13-03-2020
×

EB15

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ภาพถ่ายวันประกาศเจตนารมณ์11พ.ย.62 13-01-2020
2 ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต 13-03-2020
3 แบบฟอร์มเผยแพร่ต่อสาธารณะ 13-03-2020
4 บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนงสุจริตผู้บริหาร 13-03-2020
5 นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางบ่อ 13-03-2020
×

EB16

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกขออนุมัติรายงานผล 08-06-2020
2 บันทึกเสนอรายงานผลการจัดการเรื่องร้องเรียน 08-06-2020
3 บันทึกข้อความรับทราบรายงานผลข้อร้องเรียนรอบ 6 เดือน 13-03-2020
4 การติดประกาศแผนผังขั้นตอนการการจัดการข้อร้องเรียนในหน่วยงานกายภาพบำบัด 13-03-2020
5 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะเรื่องคู่มือจัดการข้อร้องเรียน 13-03-2020
×

EB17

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 บันทึกรายงานผลการรับสินบน 11-06-2020
2 ขออนุมัติเผยแพร่รายงานผลการติดสินบน 11-06-2020
3 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในหน่วยราชการ 13-03-2020
4 มาตรการรับของแถม 13-03-2020
5 หนังสือแจ้งเวียนรับมาตรการป้องกันสินบนทุกรูปแบบ 13-03-2020
×

EB18

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 08-06-2020
2 กิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมสุจริตไตรมาส3-63 08-06-2020
3 รายงานผลการดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างค่านิยมสุจริตปี2563 13-03-2020
4 ภาพกิจกรรมดำเนินส่งเสริมค่านิยมสุจริต และต่อต้านการทุจริต 13-03-2020
5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะการเผยแพร่ข้อมูลสุจริต 13-03-2020
×

EB19

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อ 08-06-2020
2 รายงานการดำเนินงานกลุ่มชมรมตาสับปะรดไตรมาส3 08-06-2020
3 หลักฐานกิจกรรมการปรับปรุงให้เกิดความโปร่งใสในหน่วยงาน 13-03-2020
4 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อชมรมตาสับปะรด 13-03-2020
5 ชมรมตาสับปะรดSTRONG 13-03-2020
×

EB20

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือเสนอผู้บริหารทราบรายงานบทวิเคราะห์ 13-03-2020
2 สรุปรายงานการประชุมวิเคราะห์ความเสี่ยง 13-03-2020
3 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
4 ภาพกิจกรรมการจัดประชุม การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
5 แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
×

EB21

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หนังสือแจ้งเวียนรับมาตรการป้องกันสินบนทุกรูปแบบ 13-03-2020
2 รายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
3 ประกาศใช้แนวทางป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
4 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์และแบบฟอร์มขอประชาสัมพันธ์์การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13-03-2020
5 กรอบแนวทางปฏิบัติการรับบริจาคครุภัณฑ์รพ.บางบ่อ 13-03-2020
×

EB22

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 รายชื่อประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 28-02-2020
2 รายงานการประชุมผลประโยชน์ทับซ้อน 28-02-2020
3 ภาพประกอบการประชุม การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต 20-02-2020
4 ขออนุมัติเผยแพร่และแบบฟอร์มเผยแพร่ผ่านเวบไซต์การประชุมป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 13-02-2020
5 ขออนุมัติจัดประชุมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 06-02-2020
×

EB23

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แผนปฏิบัติการป้องกันปรามทุจริตประพฤติมิชอบ 10-03-2020
2 แผน timelime ป้องกันปราบทรามทุจริต2563 13-03-2020
3 แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อเผนป้องกันปราบปรามทุจริต 13-03-2020
4 แผนป้องกันปราบปรามทุจริตITA 2019-04-21
×

EB24

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 แบบฟอร์มการเผยแพร่การดำเนินงานชมรมจริยธรรม 13-03-2020
2 รายงานผลการกำกับติดตามชมรมคุณธรรมจริยธรรม แบบฟอร์ม2 13-03-2020
3 บันทึกขอรายงานการกำกับติดตามชมรมคุณธรรมจริยธรรมไตรมาส 2 13-03-2020
4 หนังสือเสนอผู้บริหารรับทราบรายงานผลกำกับติดตามการป้องกันทุจริต 13-03-2020
5 รายงานผลการกำกับติดตามการป้องกันปราบปรามทุจริตตามแผนไตรมาส 2 13-03-2020
×

EB25

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 หลักฐานการประชุมชี้แจงงานระบบตรวจสอบงาน 08-06-2020
2 ขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงานระบบตรวจสอบงานเทคนิคการแพทย์ 08-06-2020
3 กรอบแนวทางการตรวจสอบการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่งานเทคนิคการแพทย์ 08-06-2020
4 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่ข้อมูลและแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล 13-03-2020
5 บันทึกข้อความรับทราบผลการกำกับติดตาม 13-03-2020
×

EB26

ลำดับ ชื่อเรื่อง วันที่ เอกสาร
1 ขั้นตอนการให้บริการโภชนศาสตร์ในโรคเรื้อรัง 08-06-2020
2 ขั้นตอนการขอรับบริการสอนการทำอาหารปั่นผสม 08-06-2020
3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลและขออนุมัติประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน 08-06-2020
4 19แบบฟอร์มขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลบางบ่อเภสัชกรรม 13-03-2020
5 ขออนุมัติเผยแพร่ขั้นตอนบริการเวชกรรมฟื้นฟู 13-03-2020
Engine By Powered by: Wasu